Aktualne dotacje — MAZOWIECKIE

Wsparcie innowacyjności w MŚP

Już 9 lutego rozpocznie się nabór wniosków do konkursu organizowanego w ramach działania 1.3 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP. Wsparcie w ramach działania będzie obejmowało m.in. działania ukierunkowane na wdrożenie nowych produktów, usług oraz procesów związanych z zakupem i instalacją maszyn, urządzeń linii produkcyjnych jak również oprogramowania. Wsparcie wynosi do 85% kosztów w projekcie, a maksymalna kwota wsparcia to 4 000 000 PLN

Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw

Konkurs obejmuje wsparcie dla projektów modułowych dla przedsiębiorstw MŚP województwa mazowieckiego, z czego obowiązkowa jest realizacja modułu B+R, który musi prowadzić do wdrożenia wyników B+R w działalności gospodarczej. Efektem projektu B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wykorzystania gospodarczego. Duże przedsiębiorstwa również będą mogły wziąć udział w konkursie pod warunkiem współpracy z przedsiębiorstwami MŚP. 
Nabór od 26 stycznia do 6 marca 2024 roku

Polska Strefa Inwestycji

Nawet 70% wsparcia w formie zwolnienia podatkowego dla przedsiębiorstw planujących inwestycje na terenie województwa mazowieckiego dzięki Polskiej Strefie Inwestycji. Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług w związku z inwestycjami w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji lub zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ

Do 22 stycznia 2024 roku będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów dotyczących  transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) dla przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego. Wsparcie w ramach dotacji dotyczy etapu przygotowawczego (przedinwestycyjnego), związanego z pracami koncepcyjnymi i eko-projektowaniem.
Maksymalna wartość kosztów projetu 200 000 zł.
 

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Wsparcie w ramach konkursu będzie udzielane przedsiębiorstwom na inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową. O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego. Sfinansować będzie można m.in. sprzęt, technologię oraz prace budowlane niezbędne do realizacji agendy badawczej stanowiącej załącznik do wniosku.
 
Nabór będzie prowadzony od 13 maja do 21 czerwca 2024 roku.
 

Ścieżka SMART — konsorcja

Do 8 marca 2024 roku będzie prowadzony nabór wniosków do kolejnej rundy konkursu Ścieżka Smart, która tym razem będzie dedykowany dla projektów realizowanych w konsorcjach. W skład konsorcjum mogą wchodzić przedsiębiorstwa MŚP, duże przedsiębiorstwa, organizacje badawcze oraz organizacje pozarządowe. 
Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

Kredyt ekologiczny — FENG 3.1

Kredyt ekologiczny to działanie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. W konkursie mogą startować MŚP jak i duże przedsiębiorstwa. Termin najbliższego naboru  od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 roku. 

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *