Obsługa prawna

Wsparcie prawne podczas realizacji inwestycji, a szczególnie finansowanej z dotacji, to duży komfort i gwarancja zachowania procedur na każdym etapie, co ma bezpośrednie przełożenie na rozliczenie projektu.

 

W ramach naszej oferty zapewniamy obsługę prawną, która obejmuje m. in.:

  • doradztwo prawne w procesie zawierania przez Beneficjenta umów o dofinansowanie,
  • nadzór prawny nad prawidłową realizacją projektów i ich rozliczeniem, 
  • przeprowadzanie procesów szacowania wartości zamówień, wybór właściwej ścieżki audytu,
  • realizacja postępowań o udzielenie zamówienia w ramach Prawa Zamówień Publicznych oraz wytycznych w zakresie kwalifikalności wydatków, w tym zasady konkurencyjności, rozeznania rynku oraz uproszczonych metod rozliczania wydatków,
  • przygotowywanie kompleksowej dokumentacji o udzielenie zamówienia (zapytań ofertowych, zapytań o cenę, umów i aneksów z wykonawcami, protokołów z przeprowadzonych postępowań) dotyczących usług, dostaw oraz robót budowlanych,
  • ocena prawna ofert złożonych przez wykonawców w ramach postępowań o udzielenie zamówienia,
  • obsługa Bazy Konkurencyjności,
  • określanie statusu MŚP,
  • reprezentowanie Beneficjentów podczas kontroli projektów prowadzonych przez Instytucje Zarządzające/Pośredniczące
  • obsługa spraw związanych nieprawidłowościami w projektach, korektami finansowymi i procedurami zwrotu środków unijnych. 

 

Dodatkowo zapewniamy reprezentowanie Beneficjentów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą (KIO). Przygotowywanie  protestów, odwołań od decyzji, pism procesowych oraz środków odwoławczych.

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *