Aktualne dotacje — ŚLĄSKIE

Ścieżka SMART — konsorcja

Do 8 marca 2024 roku będzie prowadzony nabór wniosków do kolejnej rundy konkursu Ścieżka Smart, która tym razem będzie dedykowany dla projektów realizowanych w konsorcjach. W skład konsorcjum mogą wchodzić przedsiębiorstwa MŚP, duże przedsiębiorstwa, organizacje badawcze oraz organizacje pozarządowe. 
Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

Kredyt ekologiczny — FENG 3.1

Kredyt ekologiczny to działanie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. W konkursie mogą startować MŚP jak i duże przedsiębiorstwa. Termin najbliższego naboru  od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 roku. 

Polska Strefa Inwestycji

Nawet 50% wsparcia w formie zwolnienia podatkowego dla przedsiębiorstw planujących inwestycje na terenie województwa śląskiego dzięki Polskiej Strefie Inwestycji. Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług w związku z inwestycjami w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji lub zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje MŚP

Wsparcie kierowane na zagospodarowanie terenów zdegradowanych, zdewastowanych, poprzemysłowych i pogórniczych w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Nabór rozpocznie się 31 stycznia i będzie prowadzony do 19 marca 2024 r. Działanie jest skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie woj. Śląskiego (podregiony – katowicki, bielski, tyski, rybnicki, gliwicki, bytomski, sosnowiecki).

Innowacje cyfrowe w MŚP

Wsparcie będzie udzielane na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Dodatkowo przewiduje się wsparcie szkoleń pracowników. Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 500 000, 00 PLN. Maksymalną wartość dofinansowania projektu, którą nie będzie można przekroczyć wyniesie 6 000 000,00 PLN. Wsparcie będzie miało charakter dotacji.
Nabór będzie prowadzony w terminie od 28 marca do 8 maja 2024 roku. 

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *