Aktualne dotacje — LUBELSKIE

Projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez MŚP

W ramach działania działanie 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw na wsparcie mogą liczyć projekty badawczow-drożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w partnerstwie z organizacjami badawczymi i/lub dużymi przedsiębiorstwami), zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R.
Każdy z projektów musi zawierać komponent B+R oraz komponent wdrożeniowy. Nabór wniosków będzie prowadzony od 14 lutego do 5 kwietnia 2024 roku

Ścieżka SMART — konsorcja

Do 8 marca 2024 roku będzie prowadzony nabór wniosków do kolejnej rundy konkursu Ścieżka Smart, która tym razem będzie dedykowany dla projektów realizowanych w konsorcjach. W skład konsorcjum mogą wchodzić przedsiębiorstwa MŚP, duże przedsiębiorstwa, organizacje badawcze oraz organizacje pozarządowe. 
Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

Polska Strefa Inwestycji

Nawet 70% wsparcia w formie zwolnienia podatkowego dla przedsiębiorstw planujących inwestycje na terenie województwa lubelskiego dzięki Polskiej Strefie Inwestycji. Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług w związku z inwestycjami w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji lub zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

Kredyt ekologiczny — FENG 3.1

Kredyt ekologiczny to działanie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. W konkursie mogą startować MŚP jak i duże przedsiębiorstwa. Termin najbliższego naboru  od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 roku. 

Wsparcie promocji oferty MŚP oraz ich internacjonalizacji

Kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP oraz ich internacjonalizacji, w powiązaniu z celami zidentyfikowanymi w strategii inteligentnej specjalizacji w ramach działania Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych — FE dla Lubelskiego (2.7). Dofinansowanie dedykowane dla MŚP na realizację działań jak udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych. Nabór prowadzony w terminie od 1 lutego do 29 marca 2024 roku. Maksymalna kwota dofinansowania to 250 000 zł, poziom wsparcia do 50% kosztów kwalifikowalnych. 

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. O  wsparcie będą mogły ubiegać przedsiębiorstwa MŚP i duże oraz ich konsorcja (w tym z organizacjami badawczymi).
Nabór wniosków będzie prowadzony od 2 kwietnia do 31 maja 2024 roku.

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *