Dofinansowanie ZUS BHP  na rok 2024

W 2024 roku ponownie można ubiegać się o dofinansowanie skierowane dla przedsiębiorców, którzy chcą poprawić poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w swoich firmach. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć zasady programu, wyjaśnimy, czy twoje przedsiębiorstwo może otrzymać dotacje ZUS BHP oraz odpowiemy na najczęściej zadawane pytania.

Spis treści:

 1. Dofinansowanie ZUS BHP  na rok 2024 – informacje
 2. W jakich działaniach ZUS wesprze twoja firmę
 3. Jak uzyskać dofinansowanie ZUS BHP?
 4. FAQ – najczęściej zadawane pytania

ZUS dofinasowanie BHP 2024 – Skontaktuj się z ekspertem, uzupełnij formularz na dole strony!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od ponad 10 lat przyznaje dotacje na poprawę warunków pracy w firmie. Dofinansowanie na poprawę BHP można otrzymać nie częściej niż raz na trzy lata, a minimalna kwota dofinansowania to 10 tys. zł. Dotacje ZUS przeznaczone są dla przedsiębiorców, którzy chcą podnieść poziom ochrony zdrowia i życia swoich pracowników, a zarazem zmniejszyć ilość wypadków przy pracy.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania ZUS BHP w 2024 roku będzie prowadzony w terminie od 26 lutego do 27 marca, a kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 120 000 000 zł (27748081 EUR).  

Łączny poziom dofinansowania ZUS dla działań inwestycyjnych projektu wynosi do 80% wartości inwestycji dla działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość dofinansowania przez zakład ubezpieczeń społecznych wynosi do 300 000 zł (69370 EUR). Dofinansowanie projektu jest bezzwrotne, a z formy takiego finansowania może każda firma, która nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Łączny poziom dofinansowania jest zależny od inwestycji oraz mieści się w przedziale 10 000 zł (2312 EUR) – 300 000 zł (69370 EUR). Możliwe jest również dofinansowanie jednoosobowej działalności. Każda forma prawna podlega dofinansowaniu, o ile nie otrzymała dofinansowania w przeciągu 3 lat. Z możliwości inwestycyjnych projektu skorzystać może firma z sektora MŚP, jak i duża spółka:

Dofinansowanie zus bhp

*1000 zł to limit na usługi doradcze w ramach dotacji ZUS BHP

Z Konkursu „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy” skorzystało już wiele firm. Wypłata dofinansowania ZUS nie ogranicza się tylko do firm produkcyjnych! Udział w konkursie wiąże się z wypełnieniem oświadczeń oraz wniosków jednak ilość dokumentacji może okazać się przytłaczająca.

W jakich działaniach ZUS wesprze twoją firmę

Dotacje z ZUS BHP w rok 2024 przeznaczone są na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Możesz wykorzystać je na usprawnienie stanu technicznego maszyn i urządzeń w swojej firmie. Dostępne są dotacje ZUS na różnego rodzaju inwestycje oraz projekty doradcze. W ramach projektu dofinansowaniu podlegają przede wszystkim:

 • Urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • Bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • Urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • Oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • Ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • Sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • Sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • Sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • Środki ochrony indywidualnej.

Należy pamiętać, że podane powyżej są to tylko przykłady. Jeżeli masz inny pomysł na poprawę warunków pracy, a chciałbyś otrzymać pomoc w działaniach inwestycyjnych, skontaktuj się z nami  – sprawdzimy, czy twój pomysł ma szansę otrzymać dofinansowanie ZUS.

Najważniejsze, żeby zgłoszony konkurs dotyczył ograniczenia jednego z negatywnych czynników wpływających na warunki pracy takich jak: czynniki chemiczne, biologiczne, mechaniczne, poprawę mikroklimatu, redukcję hałasu, a także redukcję obciążenia fizycznego oraz promieniowań na stanowiskach pracy.

zus dofinansowanie bhp

Jak uzyskać dofinansowanie ZUS BHP?

Aby uzyskać dotacje w zakupie urządzeń służących poprawie warunków pracy, należy złożyć wniosek do funduszu ubezpieczeń społecznych. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest kompletne przygotowanie projektu oraz opisanie działań. Wnioski są jednak często odrzucane przez błędy formalne – przez co firma może nie otrzymać subwencji.

Specyfika programu ZUS może wymagać skorzystania z pomocy specjalistów, którzy posiadają niezbędne doświadczenie w odpowiednim podejściu do kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z wymogami regulaminu.

Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego na dole strony, dzięki któremu dowiesz się jak otrzymać dofinansowania działań inwestycyjnych, ustalimy szacowaną wartość projektu oraz otrzymasz ekspercką pomoc w realizacji i pozyskaniu funduszy.

dofinansowanie zus bhp forum

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 • Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie?
 • Wniosek  o dofinansowanie może złożyć każdy płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:
 1. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
 2. nie zalega z opłacaniem podatków;
 3. nie  znajduje  się  w  stanie  upadłości,  pod  zarządem  komisarycznym,  w  toku  likwidacji postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 4. nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 5. nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.
 • Czy można składać wniosek prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, nie zatrudniając pracowników?
 • Tak.  Warunkiem  jest  odprowadzanie  za siebie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
 • Czy w Konkursie mogą wziąć udział instytucje kultury samorządu województwa, które nie posiadają własnych obiektów? (np. na zasadzie użyczenia lub wynajmu)
 • Tak, o ile spełniają warunki opisane w „Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie”.
 • Czy jednostki samorządu terytorialnego mogą wziąć udział w Konkursie?
 • Tak, o ile spełniają warunki opisane w „Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie”.
 • Czy  ekspert  przyjeżdża  do  firmy,  żeby  przeprowadzić  ocenę  merytoryczną i zdecydować, czy projekt otrzyma ocenę pozytywną, czy negatywną?
 • Ekspert przeprowadza ocenę merytoryczną wniosku na podstawie przesłanej  dokumentacji, jednak ZUS może wysłać pracownika/eksperta w celu wizyty monitorującej.
 • Czy przedsiębiorca, który korzysta z programów dofinansowań i  realizuje  obecnie  projekt  z udziałem  innych instytucji pośredniczących, np. PARP, może ubiegać się i otrzymać dofinansowanie w ramach Konkursu ZUS BHP?
 • Uczestnictwo  przedsiębiorcy  w innych   projektach   czy   programach, np. z PARP, nie   stanowi przeszkody do wzięcia udziału w konkursie ZUS pod warunkiem, że dofinansowanie z różnych źródeł nie będzie dotyczyło zakupu tego samego przedmiotu lub urządzenia.
 • Czy  został  określony  minimalny  czas  opłacania  składek,  żeby  móc  przystąpić  do Konkursu?
 • Nie został określony minimalny czas opłacania składek na ww. ubezpieczenia, aby wnioskodawca mógł przystąpić do Konkursu.

Jeżeli masz jakieś inne pytania, chętnie na nie odpowiemy!

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *