Aktualne dotacje — PODKARPACKIE

Ścieżka SMART — konsorcja

Do 8 marca 2024 roku będzie prowadzony nabór wniosków do kolejnej rundy konkursu Ścieżka Smart, która tym razem będzie dedykowany dla projektów realizowanych w konsorcjach. W skład konsorcjum mogą wchodzić przedsiębiorstwa MŚP, duże przedsiębiorstwa, organizacje badawcze oraz organizacje pozarządowe. 
Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

Wsparcie MŚP w wejściu na rynki zagraniczne

Internacjonalizacja MŚP – Wsparcie MŚP – dotacja – FE dla Podkarpacia (1.3) to działanie, którego wsparcie dotyczy diagnozy potencjału przedsiębiorstw MŚP w zakresie internacjonalizacji, przygotowania przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne. Nabór wniosków będzie prowadzony od 31 stycznia do 29 lutego 2024 roku.

Wdrożenie innowacji przez MŚP

Już 1 marca 2024 roku rozpoczyna się nabór wniosków do konkursu przeznaczonego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego. Wsparcie otrzymają projekty obejmujące wdrożenie wyników prac B+R oraz innowacji. Nabór będzie prowadzony do 15 kwietnia 2024 roku, a poziom wsparcia wyniesie do 70%.
Koszty kwalifikowalne to m.in. zakup i wdrożenie środków trwałych, usługi szkoleniowe czy koszty prac remontowo-budowalnych związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Polska Strefa Inwestycji

Nawet 70% wsparcia w formie zwolnienia podatkowego dla przedsiębiorstw planujących inwestycje na terenie województwa podkarpackiego dzięki Polskiej Strefie Inwestycji. Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług w związku z inwestycjami w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji lub zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

Kredyt ekologiczny — FENG 3.1

Kredyt ekologiczny to działanie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. W konkursie mogą startować MŚP jak i duże przedsiębiorstwa. Termin najbliższego naboru  od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 roku. 

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *