Aktualne dotacje — PODLASKIE

Polska Strefa Inwestycji

Nawet 70% wsparcia w formie zwolnienia podatkowego dla przedsiębiorstw planujących inwestycje na terenie województwa podlaskiego dzięki Polskiej Strefie Inwestycji. Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług w związku z inwestycjami w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji lub zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

Ścieżka SMART — konsorcja

Do 8 marca 2024 roku będzie prowadzony nabór wniosków do kolejnej rundy konkursu Ścieżka Smart, która tym razem będzie dedykowany dla projektów realizowanych w konsorcjach. W skład konsorcjum mogą wchodzić przedsiębiorstwa MŚP, duże przedsiębiorstwa, organizacje badawcze oraz organizacje pozarządowe. 
Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

Kredyt ekologiczny — FENG 3.1

Kredyt ekologiczny to działanie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. W konkursie mogą startować MŚP jak i duże przedsiębiorstwa. Termin najbliższego naboru  od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 roku. 

Rozwój potencjału B+R przedsiębiorstw

Do 29 lutego 2024 roku oraz od 20 marca do 30 kwietnia 2024 roku będzie prowadzony nabór wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących realizację prac B+R, oraz rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Konkurs jest dedykowany dla przedsiębiorstw (mikro, małych, średnik, dużych) oraz ich konsorcjów również z jednostkami naukowymi. Poziom dofinansowania w zależności od rodzaju realizowanych prac oraz wielkości przedsiębiorstwa wynosi do 80%.
Dopuszczalne jest również element wdrożenia prac B+R.

Aktualne dotacje — PODLASKIE

• Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Do 8 listopada 2023 rok będzie prowadzony nabór wniosków do konkursu organizowanego dla działania 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP w ramach 1. Priorytetu FEPW „Przedsiębiorczość i innowacje”. O wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które planują realizację inwestycji na terenie objętym obszarem Polski Wschodniej.

WIĘCEJ INFORMACJI

• Wsparcie wzornictwa w firmach z Polski Wschodniej

Do 20 września 2023 roku jest prowadzony nabór wniosków do konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, który jest  dedykowany do mikro, mały i średnich przedsiębiorstw z Polski Wschodniej. Wsparcie otrzymają projekty, których celem jest opracowanie i wdrożenie strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie. Poziom dofinansowania wynosi do 85%.

WIĘCEJ INFORMACJI

• Ścieżka SMART

Do 30 października 2023 roku będzie prowadzony nabór wniosków w do II rundy konkursu Ścieżka SMART, w ramach którego o dofinansowanie projektów obejmujących m.in. realizację prac B+R  i wdrożenie innowacji mogą ubiegać się mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Jednym z warunków otrzymania wsparcia dla projektu jest potwierdzenie wdrożenia innowacji na poziomie krajowym.

WIĘCEJ INFORMACJI

• Robotyzacja i Cyfryzacja dużych przedsiębiorstw

Do 9 października 2023 roku będzie prowadzony nabór wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) dedykowany dla dużych przedsiębiorstw z terenu całej Polski. Wsparcie otrzymają projekty inwestycyjne związane z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub cyfryzacją procesów, technologii, produktów lub usług.

WIĘCEJ INFORMACJI

• Ścieżka SMART — III runda

Do 30 października 2023 roku będzie prowadzony nabór wniosków do kolejnej rundy konkursu Ścieżka Smart, która tym razem będzie dedykowany dla projektów na rzecz dostępności. Wnioski o dofinansowanie mogą składać samodzielnie małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, a nabór będzie prowadzony jednocześnie przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

WIĘCEJ INFORMACJI

• HYDROSTRATEG II

Hydrostrateg to Rządowy Program Strategiczny, którego celem jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce. Konkurs został ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a nabór będzie prowadzony do 31 października 2023 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *