Aktualne dotacje — MAŁOPOLSKIE

Cyfryzacja i robotyzacja w MŚP

W terminie od 29 grudnia 2023 roku do 4 kwietnia 2024 roku będzie prowadzony nabór wniosków dla przedsiębiorstw MŚP z województwa małopolskiego, który obejmie m.in. wsparcie z zakresu usług doradczych, zakupu środków trwałych, zakupu i wdrożenia oprogramowania, zakupu prac budowlanych. Celem konkursu jest wzmocnienie działań prowadzących do transformacji cyfrowej/Przemysł 4.0, w zakresie wytwarzania produktów, oferowania usług, stosowania procesów lub modeli biznesowych.

Bony na innowacje dla MŚP

W ramach działania wsparcie przeznaczone jest na zakup przez MŚP usług badawczo-rozwojowych oraz usług proinnowacyjnych, związanych z opracowywaniem, rozwojem i praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu, lub procesu biznesowego (lub ich połączenia), który różni się znacząco od wcześniejszych produktów lub procesów biznesowych przedsiębiorstwa i który zostanie wprowadzony do użytku przez przedsiębiorstwo.
Nabór wniosków trwa do 8 stycznia 2024 roku. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 255 000 zł.

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Dofinansowanie w ramach konkursu będzie udzielane przedsiębiorstwom na inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową. O wsparcie będą mogły ubiegać się MŚP i przedsiębiorstwa typu small mid-cap prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego.
Warunkiem wsparcia tego typu inwestycji oraz podstawą ich oceny będzie plan dotyczący prac B+R (agenda badawcza).
Nabór wniosków trwa od 27 marca do 11 czerwca 2024 roku. 

Wdrożenie innowacji w MŚP

Działanie 1.12 dotyczy wsparcia projektów obejmujących  wdrażania innowacji produktowej i innowacji w procesie
biznesowym przedsiębiorstw z sektora MŚP, poprzez wykorzystanie wyników prac B+R. Celem wdrożenia powinno być wprowadzenie na rynek nowego lub ulepszonego produktu/usługi (innowacji produktowej) lub nowego albo ulepszonego procesu biznesowego (innowacja w procesie biznesowym). Innowacyjność co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.
Nabór wniosków trwa od 16 lutego do 6 maja 2024 roku. 

Ścieżka SMART — konsorcja

Do 8 marca 2024 roku będzie prowadzony nabór wniosków do kolejnej rundy konkursu Ścieżka Smart, która tym razem będzie dedykowany dla projektów realizowanych w konsorcjach. W skład konsorcjum mogą wchodzić przedsiębiorstwa MŚP, duże przedsiębiorstwa, organizacje badawcze oraz organizacje pozarządowe. 
Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

Polska Strefa Inwestycji

Nawet 60% wsparcia w formie zwolnienia podatkowego dla przedsiębiorstw planujących inwestycje na terenie województwa małopolskiego dzięki Polskiej Strefie Inwestycji. Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług w związku z inwestycjami w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji lub zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa

Kredyt ekologiczny — FENG 3.1

Kredyt ekologiczny to działanie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. W konkursie mogą startować MŚP jak i duże przedsiębiorstwa. Termin najbliższego naboru  od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 roku. 

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *