Aktualne dotacje — ŁÓDZKIE

Ścieżka SMART — konsorcja

Do 8 marca 2024 roku będzie prowadzony nabór wniosków do kolejnej rundy konkursu Ścieżka Smart, która tym razem będzie dedykowany dla projektów realizowanych w konsorcjach. W skład konsorcjum mogą wchodzić przedsiębiorstwa MŚP, duże przedsiębiorstwa, organizacje badawcze oraz organizacje pozarządowe. 
Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

Polska Strefa Inwestycji

Nawet 60% wsparcia w formie zwolnienia podatkowego dla przedsiębiorstw planujących inwestycje na terenie województwa łódzkiego dzięki Polskiej Strefie Inwestycji. Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług w związku z inwestycjami w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji lub zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw — FELD 1.02

Działanie ukierunkowane na wsparcie przedsiębiorców w pozyskaniu środków na realizację projektów badawczo-rozwojowych w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, zakup wyników prac B+R, budowę, przebudowę, rozbudowę czy modernizację infrastruktury B+R, wdrożenie wyników prac B+R.
Nabór wniosków będzie prowadzony od 12 lutego do 6 marca 2024 roku. 

Kredyt ekologiczny — FENG 3.1

Kredyt ekologiczny to działanie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. W konkursie mogą startować MŚP jak i duże przedsiębiorstwa. Termin najbliższego naboru  od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 roku. 

Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw — FELD 1.05

Działanie ukierunkowane na Internacjonalizacja MŚP – projekty mające na celu zwiększenie skali potencjału eksportowego
firm z sektora MŚP poprzez m.in.: usługi doradcze dla MŚP, analizę możliwości wejścia na rynki zagraniczne oraz tworzeniu warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, oraz obsługi inwestora
Nabór wniosków będzie prowadzony od 15 do 30 kwietnia 2024 roku. 

Wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 — FELD 1.05

Dotacja obejmuje wsparcie wdrożenia specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w kierunku przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych, zwiększających zaawansowanie technologiczne i zdolność do wdrażania
innowacji, w szczególności automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji dla przedsiębiorstw MŚP z województwa łódzkiego.
Nabór wniosków będzie prowadzony od 16 do 30 września 2024 roku. 

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *