Moduł B+R

Moduł B+R w ścieżce SMART

Na początku wyjaśnijmy co to jest ścieżka SMART. Ścieżka SMART działa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Jest ona uwzględniona w Priorytecie I programu FENG – Wsparcie dla przedsiębiorców. Podzielona jest na 7 modułów, a wnioskodawca wybiera te moduły, które wynikają z jego potrzeb, jednak dwa z modułów są obligatoryjne: prace B+R lub wdrożenie innowacji. Poniższy artykuł skupia się na module B+R. Jeśli już wiesz, co to jest ścieżka SMART, przejdźmy do omówienia, czym jest B+R i co to działalność Badawczo-Rozwojowa.

Co to działalność badawczo-rozwojowa? Czym jest B+R?

Zgodnie z Art. 4a ustawy o CIT oraz Art. 5a ustawy o PIT, działalność badawczo-rozwojowa to: “działalność twórcza, obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów do tworzenia nowych zastosowań”.

Prace B+R, czyli prace badawczo-rozwojowe, są modułem, z którego Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie na elementy procesu badawczego: badania przemysłowe, prace rozwojowe, w tym tworzenie prototypu/demonstratora oraz testowanie go. Wynikiem modułu B+R powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania, które wdroży się w działalności gospodarczej.

Moduł B+R oceniany jest według określonych kryteriów:

 • istota modułu
 • budżet modułu
 • wskaźnik modułu
 • potencjał do realizacji modułu
 • potencjał do wdrożenia wyników modułu
 • zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją
 • zgodność z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej
 • moduł nie dotyczy działalności wykluczonych ze wsparcia

Dla kogo moduł B+R?

Wsparcie mogą otrzymać przede wszystkim przedsiębiorstwa z sektora MŚP, jednak ze względu na niski poziom aktywności B+R dużych przedsiębiorstw na tle innych państw UE, wsparcie obejmować również będzie przedsiębiorstwa typu small mid-caps, mid-caps oraz pozostałe duże firmy, jednak dla tej grupy przedsiębiorstw będzie konieczność współpracy z firmami sektora MŚP.

Co można sfinansować w ramach modułu B+R?

Jeśli Wnioskodawca będzie realizował również inny moduł poza B+R, to koszty modułu B+R powinny wynieść co najmniej 20% całkowitych kosztów projektu. W ramach modułu B+R można sfinansować:

 • zakup usług zewnętrznych – mogą one wynieść maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych
 • koszty nieruchomości – koszty dzierżawy gruntów, wykorzystanych w celu realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz koszty wieczystego użytkowania gruntów (finansowana jest tylko część kosztów, odpowiadająca wykorzystaniu gruntów przez okres realizacji projektu), koszty amortyzacji budynków
 • wynagrodzenie personelu projektu
 • wartości niematerialne i prawne (licencje, oprogramowanie, czy koszty norm)
 • koszty operacyjne, środków eksploatacyjnych, materiałów (np. na wykonanie prototypu)
 • koszty pośrednie – zalicza się do nich wszystkie koszty poniesione podczas realizacji projektu, m.in.: koszty energii lub gazu, koszty administracyjne, koszty zarządzania, promocji.

Pytania i odpowiedzi

Ile maksymalnie mogę otrzymać dofinansowania na prace B+R?

Sfinansowane mogą zostać maksymalnie 80% kosztów na badania przemysłowe oraz 60% kosztów na prace rozwojowe.

Jakie instytucje zajmują się wsparciem z modułu B+R?

Wsparcie udzielane jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

W jakiej formie można otrzymać dotację?

Wsparcie można otrzymać w formie dotacji oraz częściowo zwrotnej dotacji warunkowej.

Czy w ramach modułu B+R można zakupić sprzęt lub nieruchomości?

Nie, w ramach modułu B+R nie ma możliwości zakupienia sprzętu lub nieruchomości. Można jedynie sfinansować ich najem, dzierżawę lub amortyzację przez okres trwania projektu.

powrót do listy aktualności

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *