Mapa Polski - dueconsulting

Fundusze Europejskie dla Regionów 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Regionów są dedykowane dla każdego województwa Polski. Projekty realizowane są z Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Łączna kwota, jaka zostanie przyznana na rozwój województw w Polsce wynosi 155,4 mld złotych. Jest to aż 44% całej kwoty na dotacje z Unii Europejskiej dla Polski.

Na co Fundusze Europejskie dla Regionów?

Fundusze unii europejskiej dla Regionów obejmują 16 programów regionalnych. Środki finansowe na programy regionalne zostały podzielone według określonych kryteriów (m.in. liczba ludności i PKB na mieszkańca), każde z województw otrzymało inną kwotę. Wschodnie województwa kraju, czyli: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz mazowieckie (z wyłączeniem Warszawy i otaczających ją powiatów) są objęte także Programem dla Polski Wschodniej.

Fundusze Europejskie dla regionów 2021-2027 mają na celu wspierać:

 • rozwój przedsiębiorczości
 • lepszy dostęp do edukacji, ochrony zdrowia i kultury
 • poprawę infrastruktury społecznej
 • troskę o środowisko
 • technologie cyfrowe, energetykę i transport

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska – RPO Dolnośląskie

Program regionalny dla Dolnego Śląska finansowany jest z trzech funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego+ (EFS+) oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). Instytucją zarządzającą Programem jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, a Instytucją Pośredniczącą jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Województwo Dolnośląskie otrzymało 2,31 mld euro na realizację działań, wpisujących się w cele wspólnej polityki. Są to:

 • Bardziej inteligentna Europa
 • Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa
 • Lepiej połączona Europa
 • Europa o silniejszym wymiarze społecznym
 • Europa bliżej obywateli

Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza – RPO Kujawsko-pomorskie

Województwo Kujawsko-Pomorskie otrzymało 1,84 mld euro na realizację projektów na jego obszarze. Program finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego+ (EFS+). Celem programu jest wspieranie inteligentnego, zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju regionu oraz skuteczne wykorzystanie możliwości gospodarczych i społecznych województwa kujawsko-pomorskiego.

Formy wsparcia, jakie można otrzymać z Programu, to dotacje (dla usług publicznych, projekty nie generujące dochodów lub dla realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, obarczonych wysokim ryzykiem inwestycyjnym lub uzasadnione interesem społecznym), instrumenty finansowe (dla projektów generujących dochody lub oszczędności) oraz instrumenty finansowe łączone z dotacją (dla inwestycji nie generujących wystarczających zysków).

Instytucją Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a Instytucjami Pośredniczącymi są Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Miasto Bydgoszcz.

Program dotacje dla Kujaw i Pomorza wyszczególnia 10 priorytetów:

 1. Fundusze Europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu.
 2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu.
 3. Fundusze Europejskie na zrównoważony transport miejski.
 4. Fundusze Europejskie na rzecz spójności i dostępności komunikacyjnej regionu.
 5. Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionów.
 6. Fundusze Europejskie na rzecz zwiększania dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców.
 7. Fundusze Europejskie na rozwój lokalny.
 8. Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.
 9. Pomoc techniczna (EFRR).
 10. Pomoc techniczna (EFS+).

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego – RPO Lubelskie

Kwota, jaka została przeznaczona na realizację programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego wynosi 2,43 mld euro, z czego 1,73 mld euro finansowane jest z EFRR, a 703 mln euro z EFS+. Instytucją Zarządzającą Programem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, a instytucjami wdrożeniowymi są: Departament Wdrażania EFRR, Departament Wdrażania EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie oraz Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Program wspiera działania w zakresie ochrony środowiska, cyfryzacji, efektywności energetycznej, innowacji, przedsiębiorczości, rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, kultury i turystyki, zintegrowanych inwestycji terytorialnych oraz infrastruktury transportowej.

Fundusze Europejskie dla Lubuskiego – RPO Lubuskie

Dla województwa Lubelskiego przyznano 0,91 mld euro. Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego  finansowane są z dwóch źródeł: EFRR oraz EFS. Pieniądze mogą być przeznaczone na wsparcie:

 • nowoczesnej gospodarki
 • rynku pracy
 • konkurencyjności firm
 • cyfryzacji
 • efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej
 • ochrony środowiska i efektywnego wykorzystywanie zasobów
 • rewitalizacji
 • edukacji
 • transportu
 • infrastruktury społecznej

Dofinansowanie otrzymywane jest w formie refundacji (zwrot całości lub części wydatków poniesionych przez beneficjenta) lub w formie zaliczki, wypłacanej na cele planowanych wydatków. Instytucją Zarządzającą Programem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, natomiast Instytucją Pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze.

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego – RPO Łódzkie

Na realizację przedsięwzięć w województwie Łódzkim przeznaczono 2, 74 mld euro, finansowane są one z dwóch źródeł: EFRR i EFS. Dofinansowanie otrzymywane jest w formie refundacji lub zaliczki. Instytucją zarządzającą Funduszami Europejskimi dla Łódzkiego jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, z kolei instytucją pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. 

W programie Fundusze Europejskie dla Łódzkiego wyszczególnione zostały następujące priorytety:

 1. Fundusze Europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego.
 2. Fundusze Europejskie dla zielonego Łódzkiego.
 3. Fundusze Europejskie dla mobilnego Łódzkiego.
 4. Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego Łódzkiego.
 5. Fundusze Europejskie dla rozwoju lokalnego w Łódzkiem.
 6. Fundusze Europejskie dla Łódzkiego przyjaznego mieszkańcom.
 7. Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem.
 8. Fundusze Europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem.

Fundusze Europejskie dla Małopolski – RPO Małopolska

Program Fundusze Europejskie dla Małopolski otrzymał kwotę 2,69 mld euro na realizację przedsięwzięć na terenie województwa Małopolskiego. Środki pozyskane zostały z EFR, EFS+ oraz FST. Instytucją Zarządzającą Programem jest Zarząd Województwa Małopolskiego. Funkcje realizowane są w Urzędzie Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM). Instytucjami Pośredniczącymi są Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Wojewódzki Urząd Pracy.

Wyróżnia się 11 priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Małopolski:

 1. Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości.
 2. Fundusze europejskie dla środowiska.
 3. Fundusze europejskie dla transportu miejskiego.
 4. Fundusze europejskie dla transportu regionalnego.
 5. Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną.
 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.
 7. Fundusze europejskie dla wspólnot lokalnych.
 8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej.
 9. Pomoc techniczna FST.
 10. Pomoc techniczna EFRR.
 11.  Pomoc techniczna EFS+.

Fundusze Europejskie dla Mazowsza – RPO Mazowieckie

Województwie Mazowieckiemu przyznano 2,1 mld euro na realizację działań na Mazowszu. Środki finansowe są pozyskane z EFRR oraz EFS+. Instytucją Zarządzającą Programem jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, natomiast Instytucjami Pośredniczącymi są: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Wojewódzki Urząd Pracy.

Priorytety programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza:

 1. Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza.
 2. Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza.
 3. Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu.
 4. Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza.
 5. Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu.
 6. Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza.
 7. Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu.
 8. Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu.
 9. Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim.
 10. Pomoc techniczna (EFRR).
 11. Pomoc techniczna (EFS+).

Fundusze Europejskie dla Opolskiego – RPO Opolskie

Dla województwa Opolskiego przyznano 0,97 mld euro. Program Fundusze Europejskie dla Opolskiego wspierany jest z EFRR i EFS+. Instytucją Zarządzającą Programem jest Zarząd Województwa Opolskiego, obsługiwany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Funduszy Europejskich, a Instytucjami Pośredniczącymi są Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Wsparcie może być otrzymane w formie dotacji lub z instrumentów finansowych.

Priorytety programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego:

 1. Fundusze Europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności Opolskiego.
 2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony środowiska naturalnego w województwie Opolskim.
 3. Fundusze Europejskie na zrównoważony transport miejski województwa Opolskiego.
 4. Fundusze Europejskie na rzecz spójności i dostępności komunikacyjnej województwa Opolskiego.
 5. Fundusze Europejskie wspierający opolskie rynek pracy i edukację.
 6. Fundusze Europejskie wspierające włączenie społeczne w Opolskim.
 7. Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w Opolskim.
 8. Europejski budżet dla społeczeństwa opolskiego.
 9. Fundusze Europejskie wspierające inwestycje społeczne w Opolskim.
 10. Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych Opolskiego.
 11.  Priorytet pomocy technicznej – EFRR.
 12. Priorytet pomocy technicznej – EFS+.

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia – RPO Podkarpackie

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, województwo Podkarpackie może liczyć na 2,27 mld euro. Program wspiera EFRR oraz EFS+. Instytucją Zarządzającą Funduszami Europejskimi dla Podkarpacia jest Zarząd Województwa Podkarpackiego, a jego obsługę zapewniają Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Instytucją Pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

W programie Fundusze Europejskie dla Podkarpacia wyróżnia się następujące priorytety:

 1. Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka.
 2. Energia i środowisko.
 3. Mobilność miejska.
 4. Mobilność i łączność.
 5. Przyjazna przestrzeń społeczna.
 6. Rozwój zrównoważony terytorialnie.
 7. Kapitał ludzki gotowy do zmian.
 8. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.
 9. Pomoc techniczna (EFRR).
 10. Pomoc techniczna (EFS+).

Fundusze Europejskie dla Podlaskiego – RPO Podlaskie

Województwo Podlaskie otrzymało 1,3 mld euro w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Regionów. Program realizowany jest ze środków EFRR oraz EFS+. Instytucją Zarządzającą Programem jest Zarząd Województwa, sprawujący funkcję w Urzędzie Marszałkowskim. Instytucją Pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego, wyróżnia się aż 12 priorytetów:

 1. Badania i innowacje.
 2. Region przyjazny środowisku.
 3. Lepiej skomunikowany region.
 4. Przestrzeń społeczna wysokiej jakości.
 5. Zrównoważony rozwój terytorialny.
 6. Zrównoważona mobilność miejska.
 7. Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych.
 8. Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego.
 9. Fundusze na rzecz Rozwoju Lokalnego.
 10. Wspieranie energii odnawialnej na potrzeby lokalnych społeczności.
 11.  Pomoc techniczna (EFRR).
 12. Pomoc techniczna (EFS+).

Fundusze Europejskie dla Pomorza – RPO Pomorskie

Unia przeznaczyła na realizację programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 1,67 mld euro, z czego 1,25 mld euro jest ze środków EFRR, a 420 mln euro ze środków EFS+. Instytucją Zarządzającą Programem jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, natomiast Instytucjami Pośredniczącymi są: Agencja Rozwoju Pomorza S. A., Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Program Fundusze Europejskie dla Pomorza opiera się na następujących priorytetach:

 1. Fundusze Europejskie dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza.
 2. Fundusze Europejskie dla zielonego Pomorza.
 3. Fundusze Europejskie dla mobilnego Pomorza.
 4. Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego Pomorza.
 5. Fundusze Europejskie dla silnie społecznie Pomorza (EFS+).
 6. Fundusze Europejskie dla silnie społecznie Pomorza (EFRR).
 7. Pomoc techniczna (EFS+).
 8. Pomoc techniczna (EFRR).

Fundusze Europejskie dla Śląskiego – RPO Śląskie

Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego otrzymał największą pulę pieniędzy spośród wszystkich województw, bo aż 5,14 mld euro. Środki te zostały pozyskane z trzech funduszy: EFRR, EFS+ oraz FST. Instytucją Zarządzającą jest Zarząd Województwa, którego jednostka umieszczona jest w Urzędzie Marszałkowskim. Instytucjami Pośredniczącymi są Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie.

Obszary wsparcia w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego:

 1. Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój.
 2. Fundusze Europejskie na zielony rozwój.
 3. Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności.
 4. Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu.
 5. Fundusze Europejskie dla rynku pracy.
 6. Fundusze Europejskie dla edukacji.
 7. Fundusze Europejskie dla społeczeństwa.
 8. Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca.
 9. Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny.
 10. Fundusze Europejskie na transformację.
 11.  Fundusze Europejskie na pomoc techniczną EFRR.
 12. Fundusze Europejskie na pomoc techniczną EFS+.
 13. Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST.

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego – RPO Świętokrzyskie

Dla województwa Świętokrzyskiego przeznaczono 1,36 mld euro. Program zostanie zrealizowany ze środków EFRR oraz EFS. Instytucją Zarządzającą Programem jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, którego obsługę zapewniają Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Instytucjami Pośredniczącymi są Urząd Miasta Kielce oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

Priorytety uwzględnione w programie Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego:

 1. Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki.
 2. Fundusze Europejskie dla Środowiska.
 3. Fundusze Europejskie na mobilność miejską.
 4. Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego.
 5. Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego.
 6. Zdrowi i aktywni zawodowo.
 7. Edukacja na wszystkich etapach życia.
 8. Usługi społeczne i zdrowotne.
 9. Aktywni na rynku pracy.
 10. Pomoc techniczna EFRR.
 11.  Pomoc techniczna EFS+.

Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur – RPO Warmia i Mazury

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur, województwo warmińsko-mazurskie otrzymało 1,78 mld euro dofinansowania. Program finansowany jest przez EFRR i EFS+. Instytucją Zarządzającą Programem jest Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w imieniu którego zadania wykonuje Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Instytucjami Pośredniczącymi są: Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, Urząd Miasta Olsztyna, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.

Priorytety programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur:

 1. Gospodarka.
 2. Środowisko.
 3. Mobilność miejska.
 4. Mobilność regionalna.
 5. Edukacja i kompetencje EFRR.
 6. Edukacja i kompetencje EFS+.
 7. Rynek pracy.
 8. Włączenie i integracja EFRR.
 9. Włączenie i integracja EFS+.
 10. Zdrowie.
 11.  Turystyka i kultura.
 12. Rozwój obszarów miejskich.
 13. Pomoc techniczna EFRR.
 14. Pomoc techniczna EFS+.

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski – RPO Wielkopolska

Kwota dofinansowania, jaka została przyznana dla województwa Wielkopolskiego wynosi 2,15 mld euro. Środki finansowane są z EFRR oraz EFS+. Instytucją Zarządzającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, z kolei Instytucjami Pośredniczącymi są Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

W programie Fundusze Europejskie dla Wielkopolski wyszczególniono następujące priorytety:

 1. Fundusze Europejskie dla wielkopolskiej gospodarki.
 2. Fundusze Europejskie dla zielonej wielkopolski.
 3. Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce.
 4. Lepiej połączona Wielkopolska w UE.
 5. Fundusze Europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolan (EFRR)
 6. Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+).
 7. Fundusze Europejskie na wielkopolskie inicjatywy lokalne.
 8. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR).
 9. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFS+).
 10. Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej.
 11.  Pomoc techniczna (EFRR).
 12. Pomoc techniczna (EFS+).
 13. Pomoc techniczna (FST).

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego – RPO Zachodniopomorskie

Dla województwa Zachodniopomorskiego przyznano 1,6 mld euro. Program dofinansuje EFRR oraz EFS. Instytucją Zarządzającą Programem jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, natomiast Instytucją Pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego obejmuje 9 priorytetów:

 1. Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Pomorza Zachodniego.
 2. Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego.
 3. Fundusze Europejskie na rzecz mobilnego Pomorza Zachodniego.
 4. Fundusze Europejskie na rzecz połączonego Pomorza Zachodniego.
 5. Fundusze Europejskie na rzecz przyjaznego mieszkankom i mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
 6. Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego.
 7. Fundusze Europejskie na rzecz partnerskiego Pomorza Zachodniego.
 8. Pomoc techniczna (EFRR).
 9. Pomoc techniczna (EFS+).
powrót do listy aktualności

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *