Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027

Właśnie został ogłoszony harmonogram konkursów i naborów na 2023 rok w ramach programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”. Łączna kwota przeznaczona na działania przekroczy 1,7 mld zł, a o wsparcie będą mogły ubiegać się m.in.: przedsiębiorcy, samorządy, organizacje społeczne czy powiatowe urzędy pracy.

W ramach perspektywy unijnej 2022-2027 16 województw otrzyma łącznie na rozwój 153 mld zł (35402470 EUR), co oznacza, że 44% środków objętych Umową Partnerstwa będzie w dyspozycji samorządów regionalnych. Natomiast łączna wartość całego programu regionalnego dla Mazowsza to 2,1 mld euro, czyli ok. 10 mld zł.

Środki unijne mają być przeznaczone m.in. na dostosowanie do zmian klimatu, działania społeczne i aktywizację zawodową, prace badawczo-rozwojowe, innowacje biznesowe, wsparcie edukacji czy przebudowę dróg. Główne cele, które powinny zostać osiągnięte na Mazowszu dzięki tym funduszom, to podniesienie innowacyjności województwa, rozwój przedsiębiorczości, inwestycje w odnawialne źródła energii czy choćby transport niskoemisyjny. Na wsparcie mogą również liczyć  m.in. usługi społeczne czy doposażenie szkół.

W tym roku ogłoszone zostaną aż 42 konkursy i nabory, a już 31 marca zostanie rozpoczęty nabór wniosków dedykowany do jednostek samorządowych na cele związane z przystosowaniem się do zmiany klimatu i zapobieganiu ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego. Alokacja tego działania to prawie 80 mln zł (18493482 EUR).

W lipcu 2023 roku rozpocznie się nabór kierowany do przedsiębiorców z województwa mazowieckiego w ramach działania 1.3 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP. Celem tego konkursu jest wzmocnienie i utrwalenie wzrostu konkurencyjności oraz tworzenie nowych miejsc pracy w mikro, mały i średnich przedsiębiorstwach prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego. Prowadzenie naboru jest zaplanowane do września 2023 roku, a budżet konkursu to blisko 50 mln zł (11558426 EUR).

Grudzień 2023 roku to okres, na który zostało zaplanowane ogłoszenie konkursu dedykowanego również do MŚP, ale jednocześnie otwartego dla dużych przedsiębiorców, pod warunkiem jednak współpracy w projekcie z podmiotami z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Nabór wniosków będzie prowadzony w ramach działania 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw, a projekty, podobnie jak w Ścieżce Smart będą miały charakter modułowy. Głównym celem konkursu jest rozwój i wzmocnienie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Budżet, na jaki mogą liczyć projekty ubiegające się o wsparcie to ponad 72 mln zł (16644133 EUR), a prowadzenie naboru jest zaplanowane do stycznia 2024 roku.

W harmonogramie naboru wniosków w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 na wsparcie mogą również liczyć przedsiębiorcy planujący inwestycję związane z zakupem infrastruktury badawczo rozwojowej. Nabór do tego konkursu rozpocznie się już 2024 roku.

Jeśli prowadzisz firmę na terenie Mazowsza i chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat możliwości wykorzystania Funduszy Europejskich, to zapraszamy do bezpłatnych konsultacji z naszymi ekspertami!   

Zapraszamy do kontaktu! 

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *