Zielona energia w gospodarstwie

Nawet 150 000 zł dofinansowania dla gospodarstwa rolnego w ramach działania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" na inwestycje związane z zakupem i montażem urządzeń wytwarzających energie ze źródeł odnawialnych oraz poprawę efektywności energetycznej.

Instalacje fotowoltaiczne pomagają skutecznie redukować emisję nie tylko dwutlenku węgla, ale również dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla i pyłów. Pozwalają uniknąć powstawania odpadów stałych, ścieków, a także zanieczyszczenia gleby, które są częstym następstwem produkcji energii z wykorzystaniem źródeł konwencjonalnych. Instalacja paneli fotowoltaicznych niewątpliwie przyczynia się do przeciwdziałania zmianom klimatu.

Jeszcze do 1 marca 2023 roku gospodarstwa rolne mogą ubiegać się o wsparcie w ramach operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”, które dotyczy poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w obszarze zielona energia w gospodarstwie i związane jest z zakupem urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.

Cel:  Wsparcie gospodarstw rolnych w produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej poprzez magazynowanie energii i efektywne zarządzenie jej zużycie.

Dla kogo:  O pomoc może ubiegać się rolnik (osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, wspólnik spółki cywilnej),
który:

 • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji  rolnej położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • w gospodarstwie tym prowadzi w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych;
 • ma nadany numer identyfikacyjny;
 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznaniu pomocy;

Na co: Inwestycje, które można realizować w ramach wsparcia:

 • zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego o mocy do 50 kW;
 • magazyny energii elektrycznej;
 • pompy ciepła;
 • zakup systemów do zarządzania przepływem energii;
 • zakup lub budowa infrastruktury do technicznej do instalacji urządzeń związanych z wytwarzaniem i zarządzaniem energią.

Wartość wsparcia: 

 • do 150 000 zł dla gospodarstwa

Poziom dofinansowania: 

 • 50% kosztów kwalifikowanych (60% dla młodych rolników); 

Termin naboru:  

 • do 1 marca 2023 roku;

Nabór jest prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i dopuszczone jest złożenie jednego wniosku przez gospodarstwo rolne.

Jeżeli planujesz taką inwestycję w Twoim gospodarstwie i spełniasz powyższe wymogi, to zapraszamy do bezpłatnych konsultacji z naszymi ekspertami!   

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *