Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego — nowy konkurs

39 mln PLN ma wynieść budżet nowego konkursu, który jeszcze w listopadzie zostanie ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Nabór będzie prowadzony w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP, a na wsparcie mogą liczyć projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R oraz wdrożenia innowacyjnych produktów, procesów lub świadczenia usług – w tym ekoinnowacji.

Na listopad 2022 roku zostało zaplanowane ogłoszenie i rozpoczęcie naboru do konkursu w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok,  którego budżet ma wynosić blisko 8,4 mln EUR.

Konkurs jest dedykowany dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego i posiadających status MŚP. Projekty ubiegające się o dofinansowanie powinny obejmować wdrożenia wyników prac B+R albo wdrożenia innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji.

Cel: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw MŚP prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego poprzez wdrożenie innowacji.

Dla kogo: Konkurs jest dedykowany dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę, oddział lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego, a miejscem realizacji projektu będzie administracyjny obszar województwa łódzkiego.

Na co: Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe (w tym zakup, wytworzenie, dostawa, instalacja i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń) lub wartości niematerialne i prawne (tym patentów, licencji, oprogramowania), których wynikiem będzie innowacja produktowa (wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług) oraz innowacja procesowa (wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy).

Poziom dofinansowania: Wartość poziomu dofinansowania jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa i wyniesie odpowiednio dla: 

  • średnich przedsiębiorstw 45% kosztów kwalifikowanych, 
  • małych i mikro przedsiębiorstw 55% kosztów kwalifikowanych. 

Alokacja konkursu: 39 mln PLN.

Planowany termin rozpoczęcia naboru: listopad 2022 roku.

W związku z planowanym stosunkowo krótkim okresem pomiędzy ogłoszeniem konkursu i rozpoczęciem naboru wniosków już teraz zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych do kontaktu z nami, aby wspólnie opracować założenia, cele, budżet oraz sposób realizacji projektu. W dużym stopniu przyspieszy to prace związane z przygotowaniem wniosku, kiedy zostaną już ogłoszone jego szczegóły. 

Zapraszamy do kontaktu!  

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *