Ścieżka SMART - projekty na rzecz dostępności

Ścieżka SMART – projekty na rzecz dostępności

6 lipca 2023 roku rozpocznie się nabór wniosków do kolejnej rundy konkursu Ścieżka Smart, która tym razem będzie dedykowany dla projektów na rzecz dostępności. Wnioski o dofinansowanie mogą składać samodzielnie małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, a nabór będzie prowadzony jednocześnie przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W terminie od 6 lipca do 30 października 2023 roku będzie prowadzony kolejny nabór wniosków do konkursu Ścieżka Smart, który tym razem będzie dedykowany dla projektów na rzecz dostępności, czyli zaspokajania potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. 

Podobnie jak w poprzednich rundach nabór wniosków będzie prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla dużych przedsiębiorców.

Również tym razem projekty w ramach Ścieżki Smart powinny opierać się na realizacji projektów modułowych, czyli takich, gdzie przedsiębiorca wybiera co najmniej jeden z dwóch modułów obowiązkowych (prace badawczo-rozwojowe (moduł obowiązkowy dla dużych podmiotów)  lub wdrożenie innowacji) oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych. Przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie na realizację kompleksowych projektów, obejmujących m.in. działalność badawczo-rozwojową, wdrażanie innowacji, infrastrukturę B+R, cyfryzację, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz podwyższanie kompetencji.

Nabór, który zostanie uruchomiony 6 lipca 2023 roku, jest dedykowany dla projektów na rzecz dostępności. Celem takich projektów powinno być opracowanie lub wdrożenie innowacyjnych rozwiązań znoszących bariery dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami. Taki cel muszą mieć wszystkie moduły, z jakich składać będzie się projekt.  

Łączna alokacja na projekty, które otrzymają wsparcie w ramach rundy dla projektów na rzecz dostępności, wynosi blisko 700 mln PLN (155,56 EUR).

Moduły dla projektów Ścieżki Smart:

  • Moduł B+R — obejmuje m.in. koszty wynagrodzeń kadry badawczej zaangażowanej do realizacji projektu, koszty podwykonawstwa, koszty aparatury B+R, koszty budowy prototypów, linii pilotażowych),
  • Moduł Wdrożenie Innowacji — obejmuje koszty wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w działalności firmy (np. nieruchomości, środki trwałe, oprogramowanie, licencje),
  • Moduł Cyfryzacja — wsparcie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw,
  • Moduł Zazielenieni Przedsiębiorstw — wsparcie transformacji przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego,
  • Moduł Internacjonalizacja — obejmuje m.in. koszty udziału w tragach,
  • Moduł Infrastruktura B+R — koszty utworzenia lub rozbudowy centrum B+R,
  • Moduł Kompetencje — koszty związane z podnoszeniem kompetencji pracowników oraz kadry zarządzającej.

Maksymalny poziom wsparcia może w ramach Ścieżki Smart może wynieść do 80% wartości projektu. Koszty inwestycyjne są finansowane zgodnie z mapą pomocy regionalnej

Zastanawiasz się, czy Twoje potrzeby kwalifikują się do dofinansowania lub chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji z naszymi ekspertami!   

Zapraszamy do kontaktu! 

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *