Ścieżka SMART – nowa propozycja dla przedsiębiorstw

Znamy już harmonogram naborów zaplanowanych na 2023 rok w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG 2021-2027). Budżet FENG to blisko 7,9 mld euro, ponad połowa tej kwoty czyli 4,36 mld euro została przeznaczona na ścieżkę SMART — nowe rozwiązanie wspierające projekty B+R+I.

Już 7 lutego 2023 roku zostanie ogłoszony nabór w ramach pierwszego modułu konkursów prowadzonych dla programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Na początek zostaną opublikowane szczegółowe informację dotyczące ścieżki SMART, która jest  eksperymentalnym i zupełnie nowy konkursem wspierający projekty B+R+I.  Konkursy ścieżki SMART są kierowane do wszystkich przedsiębiorców i będą realizowane w formie wsparcia modułowego. Przedsiębiorca będzie mógł decydować, co i w jakim zakresie zamierza zrealizować w ramach projektu. 

W ramach pierwszej rundy ścieżki SMART przewidziano rekordowe wsparcie projektów na kwotę 4 450 mln zł. W kolejnych miesiącach zostaną ogłoszone nabory do następnych rund o niższej alokacji środków, z zastrzeżeniem organizatora o możliwości aktualizacji harmonogramu na koniec każdego kwartału.

Cel: Rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez realizację prac B+R, wdrożenie innowacji, w powiązaniu z dostosowaniem działalności przedsiębiorstw do wyzwań wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie, a także z cyfryzacją, rozwojem infrastruktury badawczej, internacjonalizacją działalności, a także wzrostem kompetencji kadr. 

Dla kogo: Konkurs jest dedykowany dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Projekty mogą być realizowane samodzielnie lub w konsorcjum (z innymi firmami i/lub organizacjami badawczymi).

Na co: Konkurs oparty jest na realizacji projektów modułowych, w których przedsiębiorca wybiera jeden z modułów obowiązkowych (w przypadku dużych przedsiębiorstw Moduł B+R jest obligatoryjny) oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych.

 • Moduły obowiązkowe:
  •  Moduł B+R — w ramach tego modułu przewidziano finansowanie kosztów prac B+R (np. kosztów wynagrodzeń kadry badawczej zaangażowanej do realizacji projektu, koszty podwykonawstwa, koszty aparatury B+R, koszty budowy prototypów, linii pilotażowych),
  • Moduł Wdrożenie Innowacji — obejmuje koszty wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w działalności firmy (np. nieruchomości, środki trwałe, oprogramowanie, licencje).
 • Moduły fakultatywne:
  • Moduł Cyfryzacja — wsparcie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw (działalności produkcyjnej, modelu biznesowego, poprawa cyberbezpieczeństwo),
  • Moduł Zazielenieni Przedsiębiorstw — wsparcie transformacji przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego,
  • Moduł Internacjonalizacja — obejmuje koszty związane z promocją produktów za granicą (m.in. koszty udziału w tragach czy misjach zagranicznych),
  • Moduł Infrastruktura B+R — koszty utworzenia lub rozbudowy centrum B+R,
  • Moduł Kompetencje — koszty związane z podnoszeniem kompetencji pracowników oraz kadry zarządzającej.

Wartość wsparcia:  

Wsparcie będzie stanowić pomoc publiczną  lub pomoc de minimis, co oznacza, że pod uwagę będzie brana lokalizacja i wielkość przedsiębiorstwa. W module Wdrożenie Innowacji przewidziano wsparcie częściowo zwrotne (dotację warunkową), w pozostałych modułach przedsiębiorcy będą korzystać ze wsparcia bezzwrotnego (dotacji).

Terminy naborów:

 • od 21 lutego do 9 maja 2023 roku — MŚP i duże przedsiębiorstwa;
 • od 10 maja do 30 czerwca 2023 roku — MŚP i duże przedsiębiorstwa; 
 • od 1 czerwca do 31 sierpnia 2023 roku — konsorcja;
 • od 6 lipca do 31 sierpnia 2023 roku — MŚP i duże przedsiębiorstwa (projekty na rzecz dostępności);
 • od 5 września do 31 października 2023 roku — MŚP i duże przedsiębiorstwa;  

Zastanawiasz się, czy Twoje potrzeby kwalifikują się do dofinansowania lub chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji z naszymi ekspertami!   

Zapraszamy do kontaktu!   

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *