dotacje unijne

Ścieżka SMART – harmonogram naborów

30 października 2023 roku został przedłużony nabór wniosków do drugiej rundy konkursu Ścieżka SMART, w ramach którego o dofinansowanie projektów obejmujących m.in. realizację prac B+R i wdrożenie innowacji mogą ubiegać się mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Jednym z warunków otrzymania wsparcia dla projektu jest potwierdzenie wdrożenia innowacji na poziomie krajowym.

Ścieżki Smart to nowy konkurs prowadzony w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, które głównym założeniem jest wspieranie projektów obejmujących realizację oraz wdrożenie wyników prac badawczo- rozwojowych, co w efekcie ma zaowocować wprowadzeniem innowacyjnych produktów, usług i procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach.

O wsparcie w ramach Ścieżki Smart mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa — nabór dla tych podmiotów jest prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz duże przedsiębiorstwa, które swoje wnioski składają do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

9 maja 2023 roku zakończył się nabór w ramach pierwszej rundy Ścieżki Smart, w ramach którego o dofinansowanie projektów mogli się ubiegać samodzielnie małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. W ramach pierwszej rundy do rozdysponowania była rekordowa alokacja, która łącznie wyniosła pond 5 mld PLN (1,11 mld EUR).
Nabór do drugiej rundy Ścieżki Smart rozpoczął się już 10 maja 2023 roku i planowano zamknięcie naboru 30 czerwca 20223 roku, ale został on przedłużony do 30 października. Łączna alokacja dla przedsiębiorstw dużych oraz MŚP w drugiej rundzie naboru przekroczy 1,5 mld PLN (333 mln EUR).  

Kolejne rundy naborów zaplanowane do końca 2023 roku w ramach Ścieżki Smart, będą miały nie co odmienne założenia w stosunku do naborów w ramach pierwszej i drugiej rundy.


6 lipca 2023 roku rozpocznie się nabór wniosków do konkursu Ścieżka Smart dedykowany dla projektów na rzecz dostępności. Celem takich projektów powinno być opracowanie lub wdrożenie innowacyjnych rozwiązań znoszących bariery dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami. Taki cel muszą mieć wszystkie moduły, z jakich składać będzie się projekt.  Nabór w ramach tej rundy będzie prowadzonych do 30 października 2023 roku i będzie przeznaczonych zarówno dla małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorców.

Na 26 października 2023 roku zostało zaplanowane rozpoczęcie naboru wniosków do Ścieżki Smart, które będą mogły być składane przez konsorcja małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z firmami dużymi oraz przedsiębiorstw dużych z jednostkami naukowymi, organizacjami badawczymi lub z organizacjami pozarządowymi (NGO). Nabór w ramach tej rundy będzie prowadzony do 9 stycznia 2024 roku.

Kolejna runda naboru wniosków do konkursu Ścieżka Smart, w ramach której o dofinansowanie projektów będą mogli ubiegać się samodzielnie małe, średnie i duże przedsiębiorstwa została zaplanowana na marzec 2024 roku. Natomiast zarówno PARP jak i NCBiR zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w harmonogramie naboru wniosków.

Projekty w ramach Ścieżki Smart mogą składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. W przypadku modułów obowiązkowych – czyli modułu obejmującego prace badawczo-rozwojowe (moduł obowiązkowy dla dużych przedsiębiorstw) oraz modułu wdrożenia innowacji – opracowane oraz wdrożone rozwiązanie musi przyjąć, postać innowacji produktowej (wyrobu lub usługi) lub innowacji w procesie biznesowym o poziomie innowacyjności co najmniej krajowym. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie).

Moduły dla projektów Ścieżki Smart:

  • Moduł B+R — obejmuje m.in. koszty wynagrodzeń kadry badawczej zaangażowanej do realizacji projektu, koszty podwykonawstwa, koszty aparatury B+R, koszty budowy prototypów, linii pilotażowych),
  • Moduł Wdrożenie Innowacji — obejmuje koszty wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w działalności firmy (np. nieruchomości, środki trwałe, oprogramowanie, licencje),
  • Moduł Cyfryzacja — wsparcie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw,
  • Moduł Zazielenieni Przedsiębiorstw — wsparcie transformacji przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego,
  • Moduł Internacjonalizacja — obejmuje m.in. koszty udziału w tragach,
  • Moduł Infrastruktura B+R — koszty utworzenia lub rozbudowy centrum B+R,
  • Moduł Kompetencje — koszty związane z podnoszeniem kompetencji pracowników oraz kadry zarządzającej.

Maksymalny poziom wsparcia może w ramach Ścieżki Smart może wynieść do 80% wartości projektu. Koszty inwestycyjne są finansowane zgodnie z mapą pomocy regionalnej

Zastanawiasz się, czy Twoje potrzeby kwalifikują się do dofinansowania lub chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji z naszymi ekspertami!   

Zapraszamy do kontaktu! 

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *