Dotacje na robotyzację

Robotyzacja w przedsiębiorstwach z Polski Wschodniej

4 lipca 2023 roku został ogłoszony konkurs przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski Wschodniej, którego celem jest kompleksowe wsparcie procesów prowadzących do transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez wdrożenie automatyzacji i robotyzacji

2 sierpnia 2023 roku rozpocznie się nabór do konkursu realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027,  działanie 1.2, priorytet 1 „Przedsiębiorczości i Innowacje” –  Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.  Nabór będzie prowadzony do 25 października 2023 roku.

Miejsce realizacji projektu powinno znajdować się na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, tj. województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m.st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).
Jeżeli realizacja projektu będzie przebiegała w kilku lokalizacjach, wszystkie miejsca lokalizacji muszą się znajdować na terenie makroregionu Polski Wschodniej. 

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które obejmują przeprowadzenie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa oraz opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 i wdrożenie działań wynikających z tych opracowań. Przeprowadzenie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej i opracowanie mapy drogowej następuje przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
Usługi z tym związane są kosztem kwalifikowalnym pod warunkiem, że były one zrealizowane nie wcześniej niż w ciągu 12 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Na wsparcie mogą liczyć projekty obejmujące takie działania jak: zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania oraz usług doradczych i szkoleniowych niezbędnych do instalacji i obsługi ww. urządzeń.

Projekty ubiegające się o dofinansowanie muszą obejmować wprowadzenie/wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji procesowej, dotyczącej bezpośrednio automatyzacji/robotyzacji procesu produkcji co najmniej jednego z poniższych etapów procesu produkcji:

 • technologiczny (przekształcanie nakładów pracy i środków w produkty, w tym prace inżynieryjne i związane z nimi testy techniczne, analizy i certyfikacja jako wsparcie produkcji),
 • magazynowanie surowców wykorzystywanych w procesie technologicznym,
 • transport wewnętrzny, tj. zaopatrzenie linii produkcyjnej, odbiór produktów gotowych z produkcji,
 • kontroli jakości wyprodukowanych produktów,
 • pakowania.

Cel:  Wdrożenie w przedsiębiorstwach nowych rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyzacji oraz impuls dla MŚP z Polski Wschodniej do przeprowadzenia procesów transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.

Dla kogo:  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Na co: Dofinansowaniem są objęte koszty kwalifikowalne dotyczące:

 • usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa i opracowaniem oraz wdrożeniem mapy drogowej;
 • nabycia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości, tj. m.in. automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń;
 • nabycia oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
 • kosztów robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń;
 • kosztów usług szkoleniowych.

Wartość wsparcia: 

 • od 200 000 PLN (46220 EUR) do 3 000 000 PLN (693300 EUR), 

Poziom dofinansowania: 

 • do 85% kosztów kwalifikowanych, 

Termin naboru:  

 • od 2 sierpnia do 8 listopada 2023 roku,

Budżet konkursu:  

 • 100 000 000 PLN (22,22 mln EUR),


Przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem tego typu działań w firmach serdecznie zapraszamy do bezpłatnych konsultacji z naszymi ekspertami!   

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *