Flaga Unii Europejskiej -dueconsulting

Promocja projektu unijnego

Korzystając z dofinansowania unijnego należy przestrzegać obowiązku informowania o wsparciu z Unii. Realizując dane przedsięwzięcie ze środków unijnych, obowiązkiem jest poinformować odbiorców projektu, że było to możliwe, dzięki wsparciu unijnemu. Jest to konieczne, ze względu na to, że obywatele UE, są uprawnieni do dostępu do informacji, w jaki sposób wydawane są pieniądze publiczne. Z tego artykułu dowiesz się, w jaki sposób oznaczać projekty unijne oraz jakie są zasady promocji projektu unijnego.

Zasady promocji projektu unijnego

Realizując projekt unijny powinieneś oznaczyć wszystkie dokumenty, które go dotyczą, zarówno te do publikacji, jaki i materiały przeznaczone dla uczestników projektów, np.: publikacje, ogłoszenia, raporty, dokumentację przetargową, materiały informacyjne, zaświadczenia, programy szkoleń i warsztatów, certyfikaty.

Jeśli posiadasz stronę internetową, konieczne jest umieszczenie znaków Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich, barw Rzeczypospolitej Polskiej, a jeśli realizujesz projekt finansowany przez program regionalny – herb lub oficjalne logo promocyjne województwa. Dodatkowo, powinieneś dodać zwięzły opis projektu (jego planowane efekty, cele, wartość, wkład Funduszy Europejskich). Należy pamiętać, że flaga Unii Europejskiej wraz z napisem, musi być widoczna wraz z wejściem na stronę internetową.

W trakcie trwania projektu, aby oznaczyć jego miejsce, umieszcza się tablice lub plakaty informacyjne, a po jego zakończeniu – tablice pamiątkowe. Tablicę należy umieścić w miejscu realizacji projektu, gdzie realizowane są prace budowlane lub infrastrukturalne. Jeśli nie ma przewidzianych prac budowlanych lub infrastrukturalnych w projekcie, to tablica powinna znajdować się na lub przed siedzibą beneficjenta.

Kiedy plakat, a kiedy tablica?

To, czy umieścisz plakat, czy tablicę, zależy od wysokości dofinansowania oraz od rodzaju projektu:

 • Tablica informacyjna – jeśli dofinansowanie jest dla projektu wartego powyżej 500 tys. euro i dotyczy prac budowlanych, infrastruktury lub zakupu środków trwałych. 
 • Plakat informacyjny – jeśli dofinansowanie nie przekracza 500 tys. euro.
 • Tablica pamiątkowa – umieszczana jest po zakończeniu realizacji projektu.

Plakat lub tablica powinny zawierać takie informacje, jak:

 • nazwa beneficjenta,
 • tytuł projektu,
 • cel projektu (opcjonalnie),
 • wysokość wkładu UE w projekt (opcjonalnie),
 • znak FE, znak UE, barwy RP, oficjalne logo promocyjne województwa lub herb (jeśli realizowany jest projekt finansowany przez programy regionalne),
 • adres portalu Mapa dotacji UE (opcjonalnie).

Obowiązkowe oznaczenie projektów unijnych

Realizując projekt unijny, należy oznaczyć go w odpowiedni sposób i odpowiednimi znakami. Są nimi:

 • Znak Funduszy Europejskich – składa się z symbolu graficznego oraz informacji, z jakich Funduszy został sfinansowany projekt.
Oznakowanie projektów unijnych - dueconsulting
 • Barwy Rzeczypospolitej Polskiej – złożony jest z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska.
Oznakowanie projektów unijnych - dueconsulting
 • Znak Unii Europejskiej – złożony jest z flagi Unii Europejskiej oraz informacji, że projekt został dofinansowany przez Unię Europejską.
Oznakowanie projektów unijnych - dueconsulting

Oznakując tablicę czy plakat, można umieścić do czterech znaków, a dodatkowe znaki, mogą być umieszczone w innej linii. Dodatkowym znakiem może być np. logo beneficjenta, natomiast jest zakazane umieszczanie znaków wykonawców projektu, nie będącymi beneficjentami. Dodatkowy znak nie może być większy (na wysokość i szerokość) od barw RP i symbolu UE.

Oznakowanie projektów unijnych a kolejność znaków

Kolejność znaków w promocji projektów unijnych jest nie bez znaczenia. Znak Funduszy Europejskich zawsze jest umieszczany po lewej stronie, następnie znajduje się znak z barwami rzeczypospolitej Polskiej, a znak Unii Europejskiej umieszczony jest z prawej strony. Jeśli realizowany jest projekt finansowany przez program regionalny, oficjalne logo promocyjne województwa lub jego herb, umieszczany jest na końcu, po znaku Unii Europejskiej.

Oznakowanie projektów unijnych - dueconsulting

Prawidłowe rozmieszczenie oznakowania projektów unijnych finansowanych przez programy krajowe.
Źródło: strona internetowa Programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki.

Oznakowanie projektów unijnych - dueconsulting

Prawidłowe rozmieszczenie oznakowania projektów unijnych finansowanych przez programy regionalne.
Źródło: strona internetowa Programu Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląskiego.

W przypadku braku możliwości umieszczenia znaków poziomo, można umieścić je w pionie, stosując tę samą kolejność: na górze umieszczony jest znak FE, następnie barwy RP, a na dole znak UE.

Oznakowanie projektów unijnych - dueconsulting

Prawidłowe rozmieszczenie oznakowania projektów unijnych w pionie.

Źródło: strona internetowa Programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki.

Dokumentacja działań promocyjnych

Działania promocyjne należy udokumentować, ponieważ możesz zostać skontrolowany, czy spełniasz obowiązki informacyjne przez instytucje kontrolujące. Dokumentację należy przechowywać przez cały okres trwania umowy o dofinansowanie i może ona być w formie papierowej oraz elektronicznej (skany dokumentów, zdjęcia, zrzuty stron internetowych).

Działania promocyjne podczas oraz po zakończeniu realizacji projektu są niezbędne. W przypadku niewypełnienia tego obowiązku, dofinansowanie może być wstrzymane lub umowa na realizację projektu rozwiązana przez Instytucję Finansującą.

Pytania i odpowiedzi

Jak powinny być oznaczone projekty realizowane w ramach kilku programów?

W przypadku projektów, które są realizowane z kilku programów, należy zastosować wspólny znak Funduszy Europejskich. 

Czy jest określona konkretna wielkość znaków umieszczonych na tablicach/plakatach?

Nie ma podanej konkretnej wielkości znaków, jakie mają być umieszczone na tablicach, bądź plakatach. Ich wielkość powinna być dostosowana do rodzaju i skali materiału, przedmiotu lub dokumentu.

Skąd mogę pobrać logotypy, które chcę umieścić na dokumentach oraz tablicach/plakatach, a także wzory tablic/plakatów?

Logotypy Funduszy Europejskich oraz wzory tablic i plakatów są do pobrania na oficjalnej stronie danego programu Funduszy Europejskich, w zakładce “Promocja programu”.

powrót do listy aktualności

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *