rozwój pracowników

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) stanowi kontynuację wcześniejszych programów Wiedza, Edukacja, Rozwój 2007-2013 oraz Kapitał Ludzki 2014-2020. Dzięki programowi FERS wiele osób rozwinie swoje kompetencje, poprawi swoje możliwości na rynku pracy, a jakość edukacji się podniesie. 

Co to jest program FERS?

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego ma na celu rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Poprzez realizację wielu celów, na jakich program się opiera, polepszy się jakość życia wielu obywateli. W programie FERS uwzględniono 7 osi priorytetowych:

 1. Lepsze polityki dla rozwoju społecznego
 2. Rozwój opieki nad najmłodszymi dziećmi
 3. Równe szanse dla wszystkich
 4. Zdrowie
 5. Szkolnictwo wyższe i nauka
 6. Innowacje społeczne
 7. Pomoc techniczna

Każdy priorytet ma osobne cele do realizacji, wśród nich wymienia się: 

 • podniesienie jakości systemu edukacyjnego,
 • wzmocnienie systemu ochrony zdrowia,
 • wspomaganie przedsiębiorczości dzięki udzielaniu preferencyjnych pożyczek na założenie własnej działalności gospodarczej,
 • wsparcie dla pracodawców, pracowników oraz przedsiębiorców w istotnych obszarach dla rozwoju społeczno – gospodarczego kraju,
 • wsparcie instytucji uczelni wyższych,
 • wspomaganie w zdobywaniu wiedzy przez całe życie,
 • rozwój innowacji społecznych i szerzenie sprawdzonych praktyk,
 • zagwarantowanie równych szans dla osób z niepełnosprawnościami,
 • rozwinięcie opieki nad dziećmi do lat 3.

Dla kogo Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego?

Z Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego mogą skorzystać:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorcy i pracodawcy,
 • organizacje pozarządowe,
 • jednostki naukowe,
 • uczelnie,
 • nauczyciele i organy prowadzące szkoły,
 • osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny,
 • rodzice dzieci do lat 3,
 • lekarze, pielęgniarki i inne kadry systemu ochrony zdrowia,
 • podmioty systemu ochrony zdrowia.

Wiele jednostek może skorzystać z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, w tym przedsiębiorstwa. Jakie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z programu FERS? Każde przedsiębiorstwo, które chce wspierać dostosowania pracowników do zmian i radzenie sobie w trudnościach, uniwersalne projektowanie towarów i usług (EAA) oraz niską emisyjność i gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Program FERS dla przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa starające się o dofinansowanie unijne z programu FERS mogą otrzymać je z Osi I. Program może wspomóc organizację szkoleń i doradztw dla przedsiębiorstw oraz rozwój i upowszechnianie Bazy Usług Rozwojowych. Przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie konsultacyjne lub mentoringowe oraz indywidualną diagnozę potrzeb. Wsparcie finansowe zostanie otrzymane również na standaryzację pracy mentora, szkolenia dla doradców – mentorów, badanie bieżących potrzeb przedsiębiorców w trudnościach oraz prowadzenie punktu informacyjnego dotyczącego systemu wczesnego ostrzegania.

Przedsiębiorcy również otrzymają wsparcie na realizację działań dotyczących obszarów kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Firmy rodzinne otrzymają pomoc na realizację działań w zakresie procesów zarządczych i decyzyjnych w firmie rodzinnej. Przedsiębiorcy mogą otrzymać również wsparcie na działania związane z wdrożeniem Dyrektywy EAA, które dotyczyć będzie: uniwersalnego projektowania towarów i usług, możliwości dostosowania produktów lub usług do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, wymogów prawnych, wynikających z wdrożeniem Dyrektywy EAA, przede wszystkim dotyczących oznakowania CE.

Pytania i odpowiedzi

Jaki budżet przeznaczony jest na realizację programu FERS?

Na realizację programu FERS przeznaczono 21,7 mld zł (4,82 mld EURO), z czego 18 mld zł (4 mld EURO) jest wkładem UE. Na poszerzenie kompetencji pracowników został przeznaczony ponad 1 mld złotych.

Jaką formę wsparcia można otrzymać z programu FERS?

Dofinansowanie można otrzymać w formie dotacji lub instrumentów finansowych.

Jaka instytucja przyjmuje wnioski o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie przyjmują różne instytucje, w zależności od rodzaju projektu. Są to: Bank Gospodarstwa Krajowego (instrumenty finansowe), Centrum Projektów Europejskich (mobilność i współpraca transnarodowa), Centrum Projektów Polska Cyfrowa (kompetencje cyfrowe), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (dialog obywatelski), Ministerstwo Edukacji i Nauki (edukacja), Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (dostępność), Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (włączenie społeczne, równość szans), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (adaptacyjność) oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (dialog społeczny, rynek pracy).

powrót do listy aktualności

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *