dofinasowanie dla przedsiębiorców

Polska Strefa Inwestycji 2024

Polska Strefa Inwestycji to nie tylko program ulg podatkowych. To kompleksowe narzędzie, które wspiera przedsiębiorców w różnych aspektach rozwoju, tworząc tym samym korzystne warunki dla inwestycji i wzrostu potencjału gospodarczego Polski. Dla przedsiębiorców, którzy spełniają określone kryteria, uczestnictwo w tym programie staje się kluczowym krokiem w kierunku dynamicznego rozwoju, konkurencyjności na rynku, i przede wszystkim – budowy zrównoważonej gospodarki.

Polska Strefa Inwestycji – ustawa

Obecnie w Polsce istnieją dwa istotne stany prawne regulujące kwestie ulg strefowych. Z jednej strony, mamy Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE), które funkcjonowały na podstawie zezwoleń strefowych, a ich ważność wygaśnie na koniec 2026 roku. Z drugiej strony, od 2018 roku działa Polska Strefa Inwestycji (PSI), wprowadzona ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji. Polska Strefa Inwestycji stanowi odpowiedź na zmieniające się potrzeby i priorytety gospodarcze kraju, a jej działanie zostało zaktualizowane zgodnie z wymogami wspólnotowymi 27 grudnia 2023 roku. 

Kto może się ubiegać o ulgę podatkową?

Ulgę podatkową na nową inwestycję mogą otrzymać mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, które zamierzają zainwestować w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. 

Wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji jest dostępne dla przedsiębiorstw z sektora tradycyjnego  przemysłu (z wyłączeniem firm produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, materiały wybuchowe, stal, energię elektryczną i gaz) oraz przedsiębiorstw z sektora nowoczesnych usług (z wyłączeniem firm świadczących m.in. usługi finansowe, ubezpieczeniowe, doradztwa podatkowego). Szczegółowy wykaz rodzajów działalności wykluczonych ze wsparcia można znaleźć w § 2 Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. 

Warunki uzyskania zwolnienia podatkowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Aby skorzystać z ulgi podatkowej w ramach PSI, inwestycja musi spełniać kilka kluczowych warunków: 

   

   • Nierozpoczęta inwestycja: Wsparcie można uzyskać tylko przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji. Rozpoczęcie inwestycji obejmuje m.in. prace budowlane, pierwsze prawnie wiążące zobowiązania do zamówienia urządzeń oraz inne zobowiązania, które czynią inwestycję nieodwracalną. Natomiast zakupy gruntów, prace przygotowawcze, podpisanie listów intencyjnych nie są uznawane za rozpoczęcie inwestycji.

   • Kryteria ilościowe: To minimalne koszty kwalifikowane inwestycji, które należy ponieść, aby otrzymać zwolnienie podatkowe. Ich wysokość  jest uzależniona od stopy bezrobocia w powiecie, w którym inwestycja będzie realizowana oraz od wielkości przedsiębiorstwa. Im wyższa stopa bezrobocia, tym niższy pułap wymaganej wysokości kosztów. W miastach średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze i w gminach graniczących z takimi miastami, minimalne nakłady inwestycyjne są obniżane.

   • Kryteria jakościowe: To warunki, które Twoja inwestycja musi spełnić, by skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Są one podzielone na zrównoważony rozwój gospodarczy oraz zrównoważony rozwój społeczny. Kryteria są zróżnicowane w zależności od tego czy inwestor zamierza inwestować w sektorze usług, czy w sektorze produkcji przemysłowej. Należy spełnić od 4 do 6 kryteriów w zależności od lokalizacji inwestycji.

  Korzyści z dla przedsiębiorców korzystających z Polskiej Strefy Inwestycji

  Dzięki różnorodnym korzyściom oferowanym przez PSI, przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z atrakcyjnych warunków, sprzyjających rozwojowi ich działalności. Poniżej przedstawiamy kluczowe korzyści, jakie PSI przynosi przedsiębiorcom:

    

    • Ulga podatkowa w dłuższej perspektywie: Program PSI umożliwia przedsiębiorcom uzyskanie zwolnienia z podatku PIT lub CIT na okres od 12, 14 lub  15 lat. Długi okres obowiązywania zwolnienia podatkowego daje przedsiębiorcom stabilne warunki do planowania i realizacji swoich projektów. To zapewnia długoterminowe perspektywy biznesowe, co jest kluczowe dla trwałego sukcesu i rozwoju przedsiębiorstwa.

    • Stymulacja rozwoju gospodarczego na szeroką skalę: W odróżnieniu od innych programów, PSI skupia się na stymulowaniu rozwoju gospodarczego w skali całego kraju. To oznacza, że przedsiębiorcy mogą inwestować w różne regiony Polski, co sprzyja bardziej równomiernemu rozwojowi i zwiększa dostępność inwestycji na różnych obszarach. 

    • Konkurencyjność na międzynarodowym rynku: Przedsiębiorcy uczestniczący w PSI zyskują przewagę konkurencyjną na arenie międzynarodowej. Specjalne preferencje podatkowe oraz udogodnienia finansowe sprawiają, że firmy inwestujące w Polsce stają się bardziej atrakcyjne dla inwestorów spoza kraju. To kluczowy element w pozyskiwaniu partnerów handlowych i zdobywaniu nowych rynków. 

    • Wsparcie dla innowacyjnych projektów: Polska Strefa Inwestycji nie tylko skupia się na tradycyjnych sektorach, ale także wspiera przedsiębiorców inwestujących w innowacyjne projekty. Przywileje dla firm angażujących się w badania i rozwój oraz korzystających z nowoczesnych technologii sprawiają, że Polska Strefa Inwestycji staje się centrum innowacji, co przyciąga przedsiębiorstwa zainteresowane postępem technologicznym. 

    • Zwiększenie zatrudnienia i wspieranie społeczności lokalnych: Dzięki inwestycjom w ramach PSI, przedsiębiorcy przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy. To nie tylko korzystne dla przedsiębiorców, ale również wspiera społeczności lokalne poprzez zwiększanie zatrudnienia, co przekłada się na rozwój lokalnych ekosystemów biznesowych.

   Mapa pomocy regionalnej

   Zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022 – 2027, przedsiębiorcom o statusie dużego przedsiębiorstwa przysługuje wsparcie inwestycyjne o różnej wysokości, zależnie od regionu, w którym planują inwestycje. Oto procentowe wsparcie w poszczególnych regionach: 

     

     • 50% – woj. lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie oraz podregion siedlecki, 

     • 40% – woj. zachodniopomorskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie (z wyjątkiem regionu warszawskiego stołecznego oraz podregionu siedleckiego), łódzkie, opolskie oraz małopolskie, 

     • 35% – część regionu warszawskiego stołecznego, 

     • 30% – woj. pomorskie i śląskie, 

     • 25% – woj. wielkopolskie i dolnośląskie (z wyjątkiem Poznania, Wrocławia i podregionu poznańskiego) oraz część regionu warszawskiego stołecznego, 

     • 20% (od 1 stycznia 2025 r. – 15%) – Wrocław, Poznań i podregion poznański (powiaty: poznański, obornicki, szamotulski, średzki, śremski), 

     • 0% – Warszawa i powiaty ościenne. 

    Maksymalną intensywność pomocy można zwiększyć o dodatkowe punkty procentowe w przypadku inwestycji średnich i małych przedsiębiorstw. Dla inwestycji średnich przedsiębiorstw jest to 10 punktów procentowych, a dla małych przedsiębiorstw nawet 20 punktów procentowych. 

    Mapa pomocy regionalnej dla Polski

    Jak skorzystać z ulgi podatkowej z pomocą Due Consulting?

    Nasz zespół doświadczonych specjalistów służy pomocą w każdym etapie. Poprzez kontakt z nami, uzyskasz niezbędne informacje, wstępną ocenę kwalifikowalności projektu oraz omówisz szczegóły procedury i kluczowe aspekty dotyczące wsparcia. Po skonsultowaniu się z naszym zespołem, przystępujemy do kolejnego kroku, którym jest przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie Decyzji o Wsparciu. 

    Wniosek ten powinien zawierać niezbędne dokumenty, takie jak aktualny wypis z rejestru ewidencji gruntów, sprawozdania finansowe, aktualną umowę spółki, oraz dodatkowe dokumenty, jak oświadczenie przedsiębiorcy czy zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Po złożeniu wniosku, następuje jego rozpatrzenie w trybie administracyjnym. W uzasadnionych przypadkach, wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia brakujących informacji. Nasz zespół śledzi postęp procesu, dbając o sprawną i kompleksową obsługę. 

    Gdy wniosek spełnia wszystkie wymagania formalne, a warunki udzielenia wsparcia są spełnione, otrzymasz Decyzję o Wsparciu nowej inwestycji. Decyzja ta precyzyjnie określa okres obowiązywania, przedmiot działalności gospodarczej, teren realizacji inwestycji, termin zakończenia projektu oraz warunki do spełnienia. Po jej otrzymaniu, możesz swobodnie rozpocząć realizację inwestycji i korzystać z ulgi podatkowej oferowanej przez Polską Strefę Inwestycji. 

    Zaufaj Due Consulting w procesie uzyskiwania ulgi podatkowej. Jesteśmy tu, aby wspierać Twój rozwój biznesu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji!

    Wypełnij formularz

    Skontaktujemy się w ciągu 24h

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *