HYDROSTRATEG – konkurs na innowacje związane z poprawą efektywności wykorzystania i zarządzania zasobami wodnymi w Polsce

NCBiR już 18 lipca rozpoczyna nabór wniosków do konkursu w ramach Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”. Wartość dofinansowania projektów wynosi od 3 mln do 25 mln zł.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza pierwszy konkurs w ramach Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”. Nabór rozpoczyna się już 18 lipca i będzie prowadzony do 31 października 2022 roku.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się z jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów niebędących jednostką naukową ani przedsiębiorcą, posiadających zdolność do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu. W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie 5 podmiotów w tym co najmniej jedno przedsiębiorstwo i jedna jednostka naukowa.

Dofinansowanie w ramach projektu należy przeznaczyć na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe (obowiązkowy element) oraz prace przedwdrożeniowe.

Obszary tematyczne:

  • Woda w środowisku – bioróżnorodność/bioproduktywność — systemy ograniczające ilość zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych,
  • Woda w mieście — retencja w systemach kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej,
  • Żegluga śródlądowa — demonstratora zagospodarowania obszarów wodnych i przywodnych.

Planowa alokacja na konkurs to 200 mln zł.

Wartość projektu powinna wynieść od 3 mln zł do 25 mln zł.

Poziom dofinansowania:

  • badania przemysłowe do 80% kosztów kwalifikowanych,
  • badania rozwojowe do 60% kosztów kwalifikowanych,
  • działania przedwdrożeniowe do 90% kosztów kwalifikowanych.

Cele szczegółowe Hydrostrateg to:

  • Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej),
  • Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód,
  • Zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach.

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *