HYDROSTRATEG II – innowacje w zarządzaniu zasobami wodnymi

HYDROSTRATEG II – innowacje w zarządzaniu zasobami wodnymi

Hydrostrateg to Rządowy Program Strategiczny, którego celem jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce. Konkurs został ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a nabór będzie prowadzony do 30 listopada 2023 roku.

Zła jakość, niedostateczna lub zbyt duża ilość wody – to główne problemy polskiej gospodarki wodnej. Hydrostrateg to program, którego celem głównym jest stworzenie rozwiązań ukierunkowanych na wzrost  efektywności zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Cele szczegółowe dotyczą takich zagadnień jak: wzrost retencji i poprawa jakości wody, wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód, zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach. 

Projektu, które zostaną objęte wsparciem w ramach drugiej edycji konkursu Hydrostratego powinny zawierać co najmniej jeden z obszarów badawczych:

 • woda w środowisku – bioróżnorodność/bioproduktywność,
 • woda w mieście,
 • żegluga śródlądowa.

Dla kogo: 

 • przedsiębiorstwa,
 • jednostki naukowe,
 • inne podmioty (podmioty niebędące jednostką naukową ani przedsiębiorcą), posiadające zdolność do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu,
 • konsorcja tworzone przez co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedną jednostkę naukową. W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie pięć podmiotów.

Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo albo jednostka naukowa. Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 40%.

Na co: 

Dofinansowanie otrzymają projekty obejmujące:

 • badania podstawowe,
 • badania przemysłowe,
 • eksperymentalne prace rozwojowe,
 • prace przedwdrożeniowe.

Poziom dofinansowania: 

Poziom dofinansowania jest uzależniony od typu realizowanych prac w projekcie oraz statusu przedsiębiorstwa — maksymalny poziom wsparcia to 90%. 

Limity dla projektów:

 • Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi  3 000 000 PLN (693300 EUR),
 • Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 25 000 000 PLN (5,56 mln EUR).

Termin naboru:  

od 31 lipca 2023 roku do 30 listopada 2023 roku.

Budżet konkursu:  

 220 000 000 PLN (48,89 mln EUR).

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami!   

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *