Dofinansowania z Unii Europejskiej

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021 – 2027

Co to jest Program FENiKS?

Program Fundusze Europejskie na infrastrukturę klimat środowisko jest kontynuacją dwóch wcześniejszych programów Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 oraz 2014 – 2020. Jego budżet wynosi prawie 24,2 mld euro i został on podzielony na następujące obszary:

 • sektor energia: 6 079 mln euro
 • sektor środowisko: 3 667 mln euro
 • sektor transport: 12 911 mln euro
 • sektor zdrowie: 650 mln euro
 • sektor kultura: 600 mln euro
 • pomoc techniczna: 282 mln euro

Dzięki programowi, zwiększy się efektywność energetyczna mieszkalnictwa, przedsiębiorstw oraz budynków użyteczności publicznej, zwiększy się udział zielonej energii z odnawialnych źródeł energii, poprawi się jakość i bezpieczeństwo funkcjonowania sieci elektroenergetycznych oraz rozwój inteligentnych sieci gazowych, poprawi się gospodarowanie wodą pitną, ściekami i odpadami komunalnymi. Oprócz tego, rozwinie się transport szynowy, poprzez budowę nowych linii kolejowych oraz modernizację już istniejących, poprawi się dostęp do usług zdrowotnych oraz zwiększy się ich jakość, rozwinie się również instytucja kultury.

Dla kogo Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko?

Program FENiKS obejmuje szeroką grupę beneficjentów. Mogą z niego skorzystać:

 • przedsiębiorstwa
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • właściciele budynków mieszkalnych
 • dostawcy usług energetycznych
 • zarządcy dróg krajowych i linii kolejowych
 • Państwowa Straż Pożarna
 • organizacje pozarządowe
 • instytucje ochrony zdrowia, instytucje kultury
 • kościoły i związki wyznaniowe

Jakie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z programu FENiKS? Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko swoją ofertę kieruje głównie poza przedsiębiorstwa, jednak dla firm też jest przewidziana pomoc. Są to przedsiębiorstwa, które chcą rozwijać inteligentne sieci elektroenergetyczne oraz inteligentne infrastruktury gazowe, poprawić swoją efektywność energetyczną, są zainteresowane wytwarzaniem paliw alternatywnych lub budową instalacji odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepła.

Na co są Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko?

Program FENiKS realizuje określone cele, które są przypisane do ośmiu priorytetów: 

 1. Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności
 2. Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR
 3. Transport miejski
 4. Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności
 5. Wsparcie sektora transportu z EFRR
 6. Zdrowie
 7. Kultura
 8. Pomoc techniczna

Celem programu FENiKS jest poprawa warunków rozwoju kraju dzięki budowie infrastruktury technicznej i społecznej. Cel ten zostanie zrealizowany dzięki sfinansowaniu takich działań, jak:

 • poprawa bezpieczeństwa transportu
 • budowa efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym działaniu na środowisko naturalne
 • obniżenie emisyjności gospodarki
 • dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T
 • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym
 • usprawnienie systemu ochrony zdrowia, zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej

Pytania i odpowiedzi

Z jakich funduszy finansowany jest program FENiKS?

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko finansowane są z Funduszy Spójności (11,3 mld euro) oraz Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego (12,9 mld euro).

Jakie formy wsparcia oferuje program FENiKS?

Z programu można otrzymać wsparcie w formie dotacji, instrumentów finansowych oraz instrumentów łączących finansowanie zwrotne i dotacyjne.

Jakiej wielkości firmy mogą skorzystać z programu FENiKS?

Z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko mogą skorzystać zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa.

Jaka instytucja przyjmuje wnioski o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowania są przyjmowane przez różne instytucje, w zależności od projektu. Są to: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Nadawczy, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

powrót do listy aktualności

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *