Dotacje na innowacje

Nawet 2 mln PLN na innowacje dla firm z województwa łódzkiego

29 grudnia 2022 roku rozpocznie się nabór do konkursu organizowanego w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Działanie jest dedykowane dla przedsiębiorców działających na terenie województwa łódzkiego i posiadających statut MŚP.

28 listopada 2022 roku został ogłoszony konkurs w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok, którego budżet wynosi 39,5 mln PLN.

Cel:  Zwiększenie zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP, które przyczyni się do podwyższenia konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw w województwie łódzkim.

Dla kogo: Konkurs jest dedykowany dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę, oddział lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego, a miejscem realizacji projektu jest administracyjny obszar województwa łódzkiego

Na co: Wydatki na wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B+R oraz wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje, w szczególności koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, m.in.:

  • zakup, wytworzenie, dostawa, instalacja i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,
  • zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją, zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii (m.in. nabycie, walidacja i obrona patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Wartość projektu: 

  • Minimalna kwota dofinansowania – 500 000,00 PLN
  • Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 2 000 000,00 PLN.

Poziom dofinansowania: 

  • do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis, której limit dla przedsiębiorstwa wynosi 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych,
  • do 55% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych oraz do 45% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw, w przypadku skorzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Wnioskodawca może korzystać w ramach projektu wyłącznie z jednego źródła dofinansowania – regionalnej
pomocy inwestycyjnej albo pomocy de minimis.   

Alokacja konkursu: 39,5 mln PLN.

Termin naboru:  od 29 grudnia 2022 roku do 18 stycznia 2023 roku.

Proces opracowania projektu, który ma szanse na otrzymanie dofinansowania, wymaga czasu oraz zaangażowania wszystkich uczestników. Zachęcamy do jak najszybszego kontaktu z nami, aby poznać szczegóły konkursu oraz zwiększenia szans poprzez szybsze przygotowywanie wniosku.

Zapraszamy do kontaktu!  

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *