Dotacja na inwestycje dla MŚP

Już 7 września 2022 roku ruszył nabór w ramach Osi Priorytetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego do konkursu dedykowanego dla MŚP z województwa łódzkiego, które w ostatnim roku odnotowały spadek przychodów. Wartość wsparcia wynosi do 300 tys. PLN, a poziom dofinansowania to 85%

Już 7 września 2022 roku ruszył nabór w ramach Osi Priorytetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego do konkursu dedykowanego dla MŚP z województwa łódzkiego, które w ostatnim roku odnotowały spadek przychodów.  

Cel: Podjęcie działań i inwestycji ukierunkowanych na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i poprawę pozycji rynkowej w szczególności poprzez transformację cyfrową i ekologiczną (m.in. zwiększającymi efektywności energetycznej przedsiębiorstw).
 

Dla kogo:  Firmy mikro, małe i średnie z terytorium woj. łódzkiego lub posiadających tu oddziały, które w negatywny sposób zostały dotknięte skutkami pandemii COVID-19 i odnotowały w 2021 roku spadek przychodów.

Na co: Działania oraz inwestycje (w tym zakup środków trwały i WNiP) mających na celu zwiększenie konkurencyjności i odbudowę pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem rozwiązań cyfrowych i środowiskowych jako komponentów projektu.

Wartość dofinansowania: do 300 tys. PLN (69330 EUR). 

Poziom dofinansowania: do 85%.

Nabór: do 28.09.2022. 

Najważniejsze informacje: 

  • początek naboru: 7 września 2022,
  • maksymalna wartość dofinansowania: do 300 tys. PLN (69330 EUR),
  • poziom dofinansowania: do 85%,
  • budżet konkursu: 24 mln PLN (5,33 mln EUR).

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się firmy MŚP z siedzibą lub posiadające oddział na terenie województwa łódzkiego, które  zanotowały w roku 2021 co najmniej 15% spadek przychodów, w stosunku do przychodów w roku 2019.


Przeznaczenie:

  • zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • zaawansowane rozwiązania teleinformatyczne (np. praca zdalna, e-commerce, marketing internetowy),
  • sprzęt informatyczny i specjalistyczne oprogramowanie,
  • wydatki na wdrożenie produktów, procesów wytwarzania produktów i świadczenia usług (w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)
  • działania organizacyjne mające na celu wprowadzenie rozwiązań cyfrowych (automatyzacja procesów),
  • inwestycje zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstw (w tym odnawialne źródła energii).

Projekty ubiegające się o dofinansowanie będą oceniane pod kątem wpływu na rozwój regionu, a miejscem realizacji powinno być województwo łódzkie.

 

Przykładowe pytania i odpowiedzi dotyczące projektu:

Pytanie: Czy firma, która miała zawieszoną działalność w okresie 2019-2022 może ubiegać się o dofinansowanie?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że działalność będzie aktywna na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, podczas procesu oceny oraz przez cały okres realizacji, a następnie trwałości projektu. 

Pytanie: Czy zakup auta elektrycznego wchodzi w limit 30% i czy potrzebny jest audyt energetyczny?

Odpowiedź: Zakup auta elektrycznego nie jest wydatkiem zaliczanym do inwestycji zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków i budowli i tym samym nie jest objęty limitem 30 %, w związku z tym audyt energetyczny nie jest potrzebny.

Pytanie: Jaka jest metodologia wyliczania spadku przychodów przez przedsiębiorców, którzy prowadzą pełne księgi rachunkowe?

Odpowiedź: Przy obliczeniu spadków przychodów ogółem należy uwzględnić wszystkie przychody przedsiębiorcy tj. przychody ze sprzedaży ogółem, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe. Dodatkowo wyjaśniamy, że przez spadek przychodów ogółem należy rozumieć zmniejszenie przychodów ogółem w ujęciu wartościowym obliczone jako stosunek łącznych przychodów przypadających w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., w porównaniu do łącznych przychodów przypadających w roku 2019, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Pytanie: Czy w ramach projektu można dokonać zakupu stacji ładowania samochodów elektrycznych?

Odpowiedź: W konkursie kwalifikowalny jest zakup środków trwałych i WNiP natomiast oceny kwalifikowalności wydatków każdorazowo dokonuje ekspert, weryfikując czy dany wydatek jest niezbędny do osiągnięcia założonego celu projektu. Należy zwrócić uwagę, że projekty w ramach konkursu REACT-EU powinny dotyczyć inwestycji polegających na zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19. Rozwiązania środowiskowe i cyfryzacja powinny być komponentami projektu, a nie jego głównym celem.

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *