Dotacja na doposażenie stanowiska pracy

Dotacja na doposażenie stanowiska pracy

Dotacja na doposażenie stanowiska pracy jest udzielana przez urzędy pracy. To wsparcie finansowe ma za zadanie wspomóc wzrost zatrudnienia poprzez wzrost środków poniesionych przez przedsiębiorcy na zakup wartości niematerialnych i środków trwałych, niezbędnych do utworzenia stanowiska pracy. Uzyskanie dofinansowania wiąże się z zatrudnieniem osoby zarejestrowanej jako bezrobotna, bądź poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Doposażenie stanowiska pracy co można kupić?

Na co dofinansowanie na utworzenie miejsca pracy? Pieniądze można przeznaczyć na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych. Dotację można wykorzystać na zakup:

 • środków trwałych o wartości powyżej 10 tys. zł (2311 EUR), których okres użytkowania wynosi ponad rok (urządzenia, maszyny, budynki, lokale, środki transportowe),
 • pozostałych środków o wartości poniżej 10 tys. zł (2311 EUR) (np. drukarka, komputer),
 • oprogramowania,
 • wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do zapewnienia zgodności i stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na co nie można przeznaczyć pieniędzy z dofinansowania? Pieniędzy nie można wydać na:

 • wynagrodzenia, kaucje, spłatę zadłużenia, świadczenia,
 • zakup towarów do odsprzedaży,
 • zakup surowców i materiałów do produkcji,
 • koszty transportu zakupionych rzeczy,
 • opłaty administracyjne i skarbowe,
 • remont lub budowę pomieszczeń,
 • zakup samochodu osobowego,
 • leasing maszyn, pojazdów, urządzeń,
 • marketing,
 • koszty ubezpieczenia.

Kto może ubiegać się o dotacje na stworzenie miejsca pracy?

O dotację na stworzenie miejsca pracy mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą,
 • producent rolny (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego),
 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych,
 • żłobek lub klub dziecięcy tworzony i prowadzony przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne,
 • spółdzielnia socjalna.

Ile wynosi dotacja na stworzenie miejsca pracy?

Dotacja na stworzenie miejsca pracy nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli zatrudniona jest osoba niepełnosprawna, kwota ta nie może przekroczyć 20-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Wysokości przeciętnego wynagrodzenia można sprawdzić na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zdarza się, że wewnętrzne regulaminy powiatowych urzędów pracy określają inne maksymalne kwoty refundacji. Dokładna kwota jest wyliczana przez pracownika urzędu pracy.

Dotacje na stworzenie miejsca pracy – wymagane dokumenty

Składając wniosek o dofinansowanie do miejsca pracy, oprócz samego wniosku, musisz dołączyć również inne dokumenty. Są to:

 • opis działalności firmy,
 • informacja o wielkości podmiotu i formie opodatkowania,
 • opis czynności na stanowisku, które zostanie sfinansowane,
 • oświadczenie o statusie płatnika podatku VAT,
 • oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej przez firmę – jeżeli dotyczy,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Oprócz tego, każdy urząd może wymagać dołączenia jeszcze innych dokumentów. Aby sprawdzić, jakie dokumenty są niezbędne podczas ubiegania się o dofinansowanie na doposażenie miejsca pracy, należy wejść na stronę właściwego urzędu pracy i odnaleźć te informacje.

Pytania i odpowiedzi

Jaki jest wymagany okres zatrudnienia po otrzymaniu dotacji?

Minimalny okres zatrudnienia wraz z utrzymaniem utworzonych stanowisk pracy wynosi 24 miesiące.

Gdzie złożyć wniosek na dofinansowanie na pracownika?

Aby otrzymać dofinansowanie na pracownika, należy złożyć wniosek w odpowiednim ze względu na Twoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez bezrobotnego urzędzie pracy.

Czy można złożyć wniosek o dofinansowanie na pracownika po jego zatrudnieniu?

Nie, wniosek o dofinansowanie na utworzenie miejsca pracy należy złożyć przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Jeśli Urząd wyda pozytywną decyzję, podpiszesz z nim umowę, dokonasz wszystkich zakupów i dopiero wtedy możesz zatrudnić osobę skierowaną.

Ile czeka się na decyzję powiatowego urzędu pracy?

Urząd pracy powinien rozpatrzyć wniosek do 30 dni.

powrót do listy aktualności

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *