dofinasowanie dla przedsiębiorców

Dofinansowania dla młodych przedsiębiorców.

Dotacje na rozpoczęcie działalności dla osób młodych to forma wsparcia finansowego, która jest dostępna dla młodych przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Stanowią istotne wsparcie dla przyszłych przedsiębiorców, pomagając im z początkowymi trudnościami finansowymi związanymi z rozpoczęciem własnego biznesu. W tym artykule jest istotna wiedza dla ciebie dotycząca dofinansowania dla młodych przedsiębiorców.

Kto może ubiegać się o dofinansowania dla młodych przedsiębiorców?

Dotacje te są przeznaczone dla młodych przedsiębiorców, a w regulaminach dotyczących wsparcia na rozpoczęcie działalności, młode osoby są zazwyczaj definiowane jako te, które mają od 18 do 30 roku życia w momencie składania wniosku. Istotne jest, że chodzi o dokładną datę urodzenia, nie tylko kalendarzowy wiek. Kryteria wiekowe mogą się różnić w zależności od konkretnego programu wsparcia. Osoby ubiegające się o dotację mogą być zarówno absolwentami szkół, studentami, jak i osobami już pracującymi.

Jakie są dotacje dla młodych przedsiębiorców?

Dotacje dla młodych przedsiębiorców to forma wsparcia finansowego, która może znacząco pomóc w rozpoczęciu działalności. Istnieje wiele instytucji oraz programów oferujących takie dotacje. Oto kilka opcji, które mogą ułatwić finansowanie twojego pomysłu:

 1. Dotacje unijne:

Dofinansowanie unijne dla firm jednoosobowych obejmuje dwie kategorie wiekowe, osoby powyżej 30 roku życia (objęci Regionalnymi Programami Operacyjnymi) oraz młodych przedsiębiorców poniżej 30 lat (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). Te dotacje są dostępne dla firm na terenie każdego województwa, jednak różnią się terminami naborów wniosków. Wsparcie dla młodych przedsiębiorców składa się z kilku elementów:

 • Jednorazowej dotacji na rozpoczęcie własnej firmy, gdzie maksymalna kwota wynosi nawet 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.
 • Doradztwa i szkoleń, które pomagają w podejmowaniu działań w biznesie.
 • Miesięcznego wsparcia w postaci dotacji pomostowej, zazwyczaj w przedziale od 1000 do 2100 złotych.

Aby ubiegać się o to dofinansowanie dla młodych przedsiębiorców, zdobywa się punkty, które uwzględniają: 

 • Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP).
 • Osoby bezrobotne, które nie są zarejestrowane w PUP.
 • Imigranci.
 • Osoby o niskich dochodach, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej.
 • Zatrudnieni na umowach krótkoterminowych.
 • Płeć: kobiety otrzymują dodatkowe punkty.
 • Poziom wykształcenia: im niższy, tym więcej punktów przy naborze o dofinansowanie.
 • Udokumentowany okres bezrobocia: osoby długotrwale bezrobotne (co najmniej przez 12 miesięcy) otrzymują premię.
 • Dodatkowo, za stopień niepełnosprawności.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, warto odwiedzić Punkt Informacji Funduszy Europejskich dla swojego województwa. Tam można znaleźć aktualne informacje dotyczące dostępnych dofinansowań unijnych. Warto również dowiedzieć stronę internetowa: https://www.gov.pl.

 1. Dotacje przez Urząd Pracy:

Program POWER (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój) jest wsparciem skierowane do młodych przedsiębiorców, którzy nie przekroczyli 29 roku życia. Wysokość przyznanej dotacji zależy od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Kwota dofinansowania mieści się od 4-krotności do 6-krotności tego wynagrodzenia. Warto podkreślić, że każdy Urząd Pracy może mieć własne zasady i warunki dotyczące uzyskania wsparcia dla młodych przedsiębiorców.

Aby móc skorzystać z takiego dofinansowanie dla młodych należy spełniać następujące wymagania:

 • Być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna.
 • Nie prowadzić działalności gospodarczej (wpis w CEIDG) przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dotację.
 • Nie posiadać kar za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • Nie odmówić propozycji pracy ani innych form wsparcia oferowanych przez Urząd Pracy.

! Urzędy Pracy zazwyczaj nie nakładają konkretnego minimalnego okresu bezrobocia, który trzeba odbyć przed ubieganiem się o wsparcie. Jednak może się to różnić w zależności od danej placówki. 

Więcej informacji można znaleźć w regulaminie danego Urzędu Pracy. 

 1. Dotacje od Lokalne Grupy Działania: 

To lokalna organizacja, która udziela wsparcia finansowego i merytorycznego dla projektów realizowanych na obszarach wiejskich oraz w niewielkich miastach. Dotacje są wypłacane w kilku ratach, z czego pierwsza rata wynosi aż 80% całej przyznanej kwoty. Przyznane dotacje wynoszą od 50 000,00 do 100 000,00 złotych. Wsparcie to można przeznaczyć na różnorodne cele, takie jak inwestycje w środki trwałe, prace remontowo-budowlane, działania z zakresu marketingu, czy też promocję projektu. Warto zaznaczyć, że do ubiegania się o dotację nie jest konieczne bycie osobą bezrobotną.

Kiedy mogę spodziewać się przyznania dotacje dla młodych przedsiębiorców? 

Różnice w czasie oczekiwania na przyznanie różnych form dofinansowań;

 1. Decyzję dotyczącą przyznania Dotacji z Urzędu Pracy otrzymasz w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. 
 2. Dofinansowania Unijne to bardziej czasochłonny proces, cała procedura zajmuje od 2 do 3 miesięcy.
 3. Jeśli chodzi o Dotacje od Lokalnej Grupy Działania, to zazwyczaj decyzja zapada w przeciągu 6 do 8 miesięcy. Jest to spowodowane tym, że oceniane są one w dwuetapowym procesie, który obejmuje wniosek i biznesplan składany w celu uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Programy unijne dla młodych przedsiębiorców: Co można kupić?

Dofinansowania dla firm jednoosobowych oferują stosunkowo szeroki zakres kwalifikowalnych wydatków. Środki otrzymane w ramach tych programów można przeznaczyć na różnorodne cele, takie jak wyposażenie firmy, zakup maszyn i urządzeń, nabywanie oprogramowania czy prowadzenie działań reklamowych. Przykładowe koszty kwalifikowalne to:

Dotacje z Urzędu Pracy oraz dofinansowanie unijne zazwyczaj pozwalają na zakup przedmiotów używanych, choć z pewnymi ograniczeniami. To może stanowić korzyść, umożliwiając zakup większej ilości niezbędnych aktywów trwałych.

Koszty kwalifikowalne dofinansowania z Lokalnych Grup Działania obejmują wyłącznie przedmioty nowe. Chociaż ma to swoje ograniczenia, to jednak oznacza to, że można otrzymać najwyższą kwotę dotacji.

Pytania i odpowiedzi: 

Jakie są dostępne dotacje dla młodych przedsiębiorców?

Istnieje kilka opcji dofinansowania, w tym: Dotacje unijne, Dotacje przez Urząd Pracy, Dotacje od Lokalnej Grupy Działania.

Kto może ubiegać się o dofinansowania dla młodych przedsiębiorców? 

Dofinansowania są dostępne dla młodych przedsiębiorców, zazwyczaj w wieku od 18 do 30 lat w momencie składania wniosku. Może się to różnić w zależności od programu wsparcia.

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców? 

Dotacje unijne, obejmują jednorazową dotację na rozpoczęcie firmy, doradztwo, oraz miesięczne wsparcie finansowe.

Dotacje z Urzędu pracy dla młodych? 

Dotacje przez Urząd Pracy, oferujące wsparcie finansowe dla młodych przedsiębiorców, którzy spełniają określone wymagania.

Dofinansowania dla młodych przedsiębiorców z Lokalnej Grupy Działania? 

Dotacje od Lokalnej Grupy Działania, są dostępne dla projektów realizowanych na obszarach wiejskich i w niewielkich miastach.

Co można zakupić za dofinansowanie dla młodych przedsiębiorców?

Dofinansowania dla firm jednoosobowych pozwalają na zakup różnych aktywów trwałych, takie jak wyposażenie firmy, maszyny, oprogramowanie i działania reklamowe. 

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *