Automatyzacja i robotyzacja w MŚP z Polski Wschodniej

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP z Polski Wschodniej

Na 2 sierpnia 2023 rok został zaplanowany start naboru wniosków do konkursu organizowanego dla działania 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP w ramach 1. Priorytetu FEPW "Przedsiębiorczość i innowacje". O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które planują realizację inwestycji na terenie objętym obszarem Polski Wschodniej.

W terminie od 2 sierpnia do 25 października 2023 roku jest planowany nabór winsoków o dofinansowanie projektów, których głównym założeniem będą działania i inwestycje prowadzące do transformacji przemysłowej w MŚP z makroregionu Polski Wschodniej w kierunku Przemysłu 4.0. Działanie będzie realizowane w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). 

Polska Wschodnia obejmuje tradycyjnie obszar pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskie, a w ramach aktualnej perspektywy została rozszerzona o część województwa mazowieckiego (z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawsko-zachodniego i wołomińskiego).

Działania wykazane do realizacji w projekcie powinny wynikać z wytycznych audytu technologicznego i opracowanej mapy drogowej, które należy przeprowadzić i opracować przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Na wsparcie mogą liczyć projekty obejmujące takie działania jak: zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania oraz usług doradczych i szkoleniowych niezbędnych do instalacji i obsługi ww. urządzeń.

Cel:  Wdrożenie rozwiązań automatyzacji i robotyzacji, mających bezpośredni wpływ na zwiększenia odporności MŚP na zmiany koniunkturalne oraz budowę przewagi konkurencyjnej. Wprowadzane rozwiązania technologiczne mają pozwolić zmniejszyć problem odpływu pracowników z Polski Wschodniej.

Dla kogo:  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Na co: Dofinansowaniem są objęte koszty kwalifikowalne dotyczące:

  • usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa i opracowaniem oraz wdrożeniem mapy drogowej;
  • nabycia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości, tj. m.in. automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń;
  • nabycia oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
  • kosztów robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń;
  • kosztów usług szkoleniowych.

Wartość wsparcia: 

  • od 200 000 PLN (46233 EUR) do 3 000 000 PLN (693504 EUR), 

Poziom dofinansowania: 

  • do 85% kosztów kwalifikowanych, 

Termin naboru:  

  • od 2 sierpnia do 25 października 2023 roku,

Budżet konkursu:  

  • 100 000 000 PLN (22,22 mln EUR),

Przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem tego typu działań w firmach serdecznie zapraszamy do bezpłatnych konsultacji z naszymi ekspertami!

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *