cyfryzacja małopolska

Automatyzacja i cyfrowa transformacja dla firm z Małopolski

Do 4 kwietnia 2024 roku będzie prowadzony nabór projektów do konkursu dla firm z województwa małopolskiego realizowany w ramach Działania 1.11 rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. Wsparciem zostaną objęte projekty związane z transformacją cyfrową/Przemysł 4.0 przedsiębiorstw.

Od 29 grudnia 2023 roku do 4 kwietnia 2024 roku jest prowadzony nabór wniosków do konkursu zorganizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027, działanie 1.11. Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0.

Celem działania jest wsparcie przedsiębiorstw prowadzące do transformacji cyfrowej/Przemysł 4.0, w zakresie wytwarzanych produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych, a także działań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa. 

Korzyści dla przedsiębiorców to kompleksowe wsparcie w procesie planowania oraz realizacji inwestycji, dofinansowanie kosztów zakupu środków trwałych, oprogramowania, szkoleń i usług doradczych.

Dla kogo:  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego.

Na co: 

 • zakup nowych środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego, wspierających rozwój działalności gospodarczej w kierunku cyfryzacji i Przemysłu 4.0, wraz z kosztem ich instalacji i uruchomienia;
 • wartości niematerialnych i prawnych, w tym oprogramowania, licencji, patentów, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
 • zakup usług doradczych w zakresie wdrożenia planu transformacji cyfrowej;
 • roboty budowlane bezpośrednio związane z inwestycją.
 •  

Poziom dofinansowania: 

 • do 80% kosztów kwalifikowalnych na usługi doradcze;
 • do 60% na działania inwestycyjne (poziom wsparcia jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa);
 • minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 200 000 PLN (46233 EUR);
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 3 000 000 PLN (693504 EUR). 


Termin naboru: 
 

 • od 29 grudnia 2023 roku do 4 kwietnia 2024 roku,

Budżet konkursu:  

 • 67 100 000 PLN (14,91 EUR),

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami!   

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *